гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова

Главен асистент в секция „Стара българска литература“. Има магистърска степен по българска филология (2000 г.) и докторска степен по средновековна българска литература (2005 г.). Научните ѝ интереси са в областта на кратките наративни жанрове, средновековната медицина, рецепцията на небогослужебна проза в средновековна България (по-конкретно - Повест за Акир Премъдри), както и на старобългарските преводи на Йеронимовите жития. Специализирала е в Белград (2003 г.), Виена (2006 и 2009 г.), Санкт Петербург (2010 г.),  Рим (2012 г.). Участник е в научно-изследователски проекти, свързани с дигитализация на старобългарското ръкописно наследство. Като хоноруван преподавател е водила семинарни курсове по старобългарска литература към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград (2008 – 2009 г.).

Избрани публикации:

 1. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Издателски център „Боян Пенев“. С., 2012, 380 с. = Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2. ISSN 1314-4170 (монография)
 2. Неизвестно извлечение от Пчела в препис от ХVІІ в. (ркп. САНУ 424). – Црквене студиjе (Годишњак Центра за црквене студиjе), Ниш, 2005, № 2, 351-361.
 3. „Преписът на Повестта за Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.). – В: ПНИЕ МАЛО ГЕWРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 492 – 509.
 4. Observations on the Old Bulgarian Translation of the Vita Sancti Hilarionis by Jerome the Blessed. – Slavia, № 81, 2012, 2, 167-178.
 5. Осмисляйки превода: старобългарските версии на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – В: Археографски прилози. Т. 33. 2011, 193–218.
 6. The Reception of the South Slavic Anthologies with Wise Sayings during the Late Middle Ages. – In: Literary Researches, № 32, 2011, 209-221. (Tbilisi, Georgia).
 7. Textologische Übersicht von südslawischen Abschriften der Geschichte über Akiris den Weisen. – Кирило-Методиевски студии, 2012, кн. 21, 309-320.
 8. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. – Във: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 82, 2013, 123-133.
 9. St. Jerome's Lives and the Formation of the Hagiographic Canon. - Scripta-e-Scripta, 12, 2013, 201-210.
 10. Dietetic texts in Medieval Slavonic Literature. Preliminary remarks. – Scripta-e-Scripta, 2019, vol. 19, 327-342. 

Образование:

 • 2005 Доктор по филология. Дисертация: „Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие“
 • 1995 – 2000 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, специалност Българска филология, MA Дипломна работа „Диетолозите в средновековната култура (по материали от славянски ръкописи“
 • 1991 – 1995 СОУ „Иван Вазов“, гр. Поморие

Академични длъжности:

 • Направление Стара българска литература, Институт за литература при БАН.
 • 2010 – главен асистент
 • 2006–2010 асистент
 • 2005–2006 филолог-специалист

Участие в научно-изследователски проекти:

 • Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя.)
 • Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства.
 • SLOVO: Towards Building of a Digital Library of South Slavic Manuscripts.
 • Старобългарската литература в контекста на византийската и на другите славянски литератури.
 • The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the creation of an electronic corpus, exploratory workshop, and exhibition. Проект, финансиран от ЮНЕСКО.
 • Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера. Проект по ОП Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-3.3.04/61.
 • Encyclopaedia slavica sanctorum. Светци и свети места в България в електронен и в Гутенбергов формат. МОМН, №ДДВУ 02/68.
 • Реконструкция на преславските агиографски сборници: Издание и изследване на Станиславовия чети-миней (ДМУ 03/19).
 • SCRIPTA BULGARICA. Дигитална библиотека за старобългарска книжнина. (ФНИ К 02/34).

Преподавателска дейност:

 • 2008–2009 г. – хоноруван асистент по Стара българска литература към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Семинарни курсове и основен курс лекции по стара българска литература.

Специализации:

 • 30.01.–12.02. 2012 г. – Кратка научна мисия в Рим и Ватикана по европейска програма COST Action IS1005 Medieval Europe - Medieval Cultures and Technological Resources.
 • 13.09.–25.09. 2010 г. – Специализация в Санкт Петербург по проект „Современные информационно-поисковые системы и методы научного описания славянских рукописей” между БРАН и ЦБ на БАН. Съфинансиран по ОП Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-3.3.04/61.
 • 1.03. –1.06.2009 г. – Специализация във Институт за славистика, Университет Виена при проф. д-р Хайнц Миклас, реализирана със стипендия “Ernst Mach” към Австрийско федерално министерство на образованието, науката и културата.
 • 1.11.2005–30.04.2006 г. – Специализация във Виена, Институт по славистика към Университет Виена при проф. д-р Йоханес Райнхарт, реализирана със стипендия “Ernst Mach” към Австрийското федерално министерство на образованието, науката и културата.
 • 1.04.2003–1.07.2003 г. – Специализация в Белград по Програмата между РБългария и Съюзното правителство на СР Югославия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата.

Книги:

 • Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Издателски център „Боян Пенев“. С., 2012, 380 с. = Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2. ISSN 1314-4170

Рецензии:

 • Милтенова А. – Българистика, № 25, 2012, 116–118.
 • Илиева, Т. Обобщаващо изследване върху гномическите сбирки в южнославянските литератури. – Slověne, 2013, 1, 141-–146.

Научни статии и студии:

В чужбина

 • Неизвестно извлечение от „Пчела” в препис от ХVІІ в. (ркп. САНУ 424). – Црквене студиjе (Годишњак Центра за црквене студиjе). Т. 2, 2005, 351–361.
 • Осмисляйки превода: старобългарските версии на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – Археографски прилози. Т. 33. 2011, 193–218.
 • The Reception of the South Slavic Anthologies with Wise Sayings during the Late Middle Ages. – Literary Researches, № 32, 2011, 209–221. (Tbilisi, Georgia).
 • Observations on the Old Bulgarian Translation of the Vita Sancti Hilarionis by Jerome the Blessed. – Slavia, № 81, 2012, 2, 167–178.
 • Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. –Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 82, 2013, 123–133.

У нас

 • Библейският код в молитви, свързани с храни. – В: Култ и обредност. Годишник на асоциация „Онгъл”. Т. ІІ, С., 2002, 73–77.
 • Флорилегият „Избрани речи от древни мъже“ в ръкопис № 432 НБКМ (Сборник и синодик Дриновски). – В: Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 285–301.
 • Medieval South Slavic anthologies of wise sentences: genre terminology and text headings. – Scripta & e-Scripta, 1, 2003, 175–186.
 • Неизвестна сбирка от сентенции в български ръкопис от ХV в. (Ръкопис № 1/108 ОГНБ). – Palaeobulgarica, 28, 2004, № 2, 65–79.
 • Южнославянска антология със сентенции „Панарет”. – Старобългарска литература, 33–34, 2005, 341–355.
 • Преводите на Loci Communes на Псевдо-Максим (Пчела) в южнославянски кирилски ръкописи. – В: Многократните преводи в Южнославянското Средновековие. Доклади от международната конференция София, 7-9 юли 2005 г.). С., 2006, 333–342.
 • Преписът на Повестта за Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.). – В: пѣние мало геwргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 492–509.
 • Наблюдения върху лексиката на старобългарския превод на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – Преславска книжовна школа. Т. 12, 2012, 326–337.
 • Textologische Übersicht von südslawischen Abschriften der Geschichte über Akiris den Weisen. – Кирило-Методиевски студии, 2012, кн. 21, 309–320.
 • St. Jerome’s Lives and the Formation of the Hagiographic Canon. – Scripta & e-Scripta, 12, 2013, 201–210.

Учебници и учебни материали:

 • Съавтор в електронен учебник Литература за 9 клас. Ред. Галина Каварджикова. Изд. „Сиела“, С., 2007.
  http://www1.znam.bg/zmonres/edu/literatura%209%20klas_CIELA/index.html
 • Съавтор в: Помагало по литература 9. клас С., 2006, изд. „АВИС-24” ООД.
 • Съавтор в: Помагало по литература 10. клас С., 2006, изд. „АВИС-24” ООД.

Рецензии за научни изследвания:

 • Новите учебници и старобългарската литература. – Литературен вестник, 2002, бр. 13. http://www.slovo.bg/old/litvestnik/213/lv0213008.htm Рецензия за учебниците по литература за ІХ клас, издадени през 2001 г. (Част І. Антична литература. Част ІІ. Старобългарска литература).
 • Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. – Българистика, 4, 2002, 91–94.
  Рецензия за сборник Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, изд. на КМНЦ към БАН.
 • Почит и памет. – Литературен вестник, бр. 37, 2001
  Електронен вариант: http://www.slovo.bg/old/litvestnik/137/lv0137009.htm
  Отзив за сборник Традиция. Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. София, 2001, изд. на КМНЦ към БАН.
 • Съвместно с Диана Атанасова. Възрожденска и съвременна Жеравна. Бележки от конференцията Малката Света Гора. – Литературен вестник, 2004, бр. 32.
  Отзив за международната конференция Малката Света Гора. Септември, 2004, Жеравна, България.
 • Професор Джордже Трифунович на 70 години. – Българистика, 4, 2004, 70–75.
 • А. Милтенова. Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. С., 2004, 580 с. – Литературен вестник, 2005, бр. 8.
 • Електронен вариант на английски език: www.chartae.uni.lodz.pl
 • Словенско средњовековно наслеђе, зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. Београд, 2001. – Scripta & e-Scripta, 3–4, 2006, 368–372. На немски език.
 • Преводите през четиринадесетото столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26-28 юни 2003. Под редакцията на Л. Тасева, М. Йовчева, К. Фос, Т. Пентковская. С., 2004. – Старобългарска литература, 35–36, 2006, 220–226.
 • История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. Автори: А. Ангушева, Д. Атанасова, А. Бояджиев, Н. Гагова, М. Димитрова, М. Йовчева, А. Милтенова, Т. Славова, А. Стойкова, Л. Тасева. Изд. „Изток-Запад“, С., 2008. 775 с. – Старобългарска литература, 39–40, 2008, 244–249.
 • Отвъд академичното бледословие. – Култура, бр. 9 (2536), 04 март 2009 г.
  http://www.kultura.bg/article.php?id=15351
  Отзив за История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова.
 • Международен симпозиум Св. Наум – дело, съратници и последователи. – Българистика, 2010, 21, 64–70.
  Отзив за международен симпозиум Св. Наум – дело, съратници и последователи, посветен на 1100 години от Успението на св. Наум (Шумен, 29-30 октомври 2010).
 • Обединен онлайн каталог на академичните библиотеки в България. –Българистика, 21, 2010, 79–82.
  Отзив за проект „Национална академична библиотечно-информационна система“ на ФНАБИС.
  Електронна версия на английски език – Uncommon Culture, Vol. 2, No 1 (3), 2011.
  http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/UC/issue/view/327/showToc