проф. дфн Анисава Милтенова

anisava_miltenova.jpg

Анисава Милтенова е ръководител на секция „Стара българска литература“. Област на научните ѝ интереси са: история и теория на българската средновековна литература и книжнина (типология и структура на средновековните ръкописни сборници; трансформации на жанровете и жанровите форми във византийско-славянската общност; структура на средновековния текст; апокрифна и „низова“ литература; историко-апокалиптична литература; паренетична литература и др.); компютърна обработка и анализ на средновековните славянски ръкописи; проблеми на базите данни, съставени въз основа на средновековни ръкописи.

Избрани публикации (книги):

 1. Към характеристиката на българската литература ХV–ХVII век (сборници със смесено съдържание). Канд. дисертация (машинопис). С., 1982, 401 с.
 2. Стара българска литература. Т. V. Естествознание. С., 1992, 550 с.
 3. Колелото на живота. Народни вярвания и християнска нравственост в семейството. С., 1993, 174 с. [В съавт. с А. Кирилова.]
 4. Старобългарска есхатология. (Антология.) С., 1993, 247 с. [В съавт. с Д. Петканова.]
 5. Средновековни лековници и амулети. С., 1994, 167 с. [В съавт. с А. Кирилова.]
 6. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. С., 1996, 360 с. [В съавторство с В. Тъпкова-Заимова.]
 7. Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. София: Издателство “Дамян Яков”, 2004, VI+574 с. ISBN 954-527-256-2
 8. История на българската средновековна литература. София, Изток-Запад, 2008, 775 с., 32 ил. [Съст. А. Милтенова.] [Aвтор на следните очерци: Катехитична литература, Исторически съчинения, Монашеска литература, Апокрифи, гадателни книги и медицински съчинения (с А. Ангушева), Литературата по времето на цар Петър (с М. Йовчева), Богомилство и богомилска книжнина, Противобогомилска книжнина, Презвитер Йеремия, Старобългарската литература и източнославянската книжовна традиция (с М. Йовчева и Т. Славова), Българската литература през ХІ–ХІІ в., Българската литература през ХІІІ в. Обща характеристика. Тенденция към документалност (с М. Йовчева), Летописни съчинения през ХІІІ в., Повествователни съчинения през ХІІІ–ХІV в., Историко-апокалиптичата книжнина през ХІІІ в., Сборници със смесено съдържание през ХІІІ в., Основни фактори за книжовното развитие през ХІV в. (с А. Ангушева), Литературата през ХV в. Кулутрно-историческата ситуация, Книжовни средища. Ресавски правопис (с М. Димитрова), Историческа книжнина, Полемична литература, Култът към светите реликви, Владислав Граматик, Българската литература и другите славянски и неславянски литератури. Българо-руски книжовни връзки (с М. Йовчева), Книжнина в Молдова и Влахия, Литературата през ХVІ в., Летописни бележки през ХVІІ в.]. Второ поправено и допълнено издание: София, Изток-Запад, 2009, 775 с., 32 ил. ISBN 978-954-321-466-2
 9. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. Sofia, 2011 (with Vassilka Tapkova-Zaimova), 605 с. ISBN 978-954-321-884-4
 10. South Slavonic Apocryphal Collections. София, Издателски център "Боян Пенев", Изток-Запад, 2018, 327 с. ISBN:978-619-7372-12-0; 978-619-01-0296-0

Област на научни интереси:

история и теория на българската средновековна литература и книжнина (типология и структура на средновековните ръкописни сборници; трансформации на жанровете и жанровите форми във византийско-славянската общност; структура на средновековния текст; апокрифна и "низова" литература; историко-апокалиптична литература; паренетична литература и др.); компютърна обработка и анализ на средновековните славянски ръкописи; проблеми на базите данни, съставени въз основа на средновековни ръкописи

Образование:

2005 Доктор на филологическите науки; дисертация на тема: "Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература"

1983 Доктор по филология; дисертация на тема: "Към характеристиката на българската литература ХV–ХVII в. Сборници със смесено съдържание"

1970–1974 Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факултет Славянски филологии, специалност: Българска филология, втора специалност: Английска филология

1964–1969 Техникум по фина механика и оптика, София

Специализации:

2003 Университет в Питсбърг, САЩ, стипендия "Фулбрайт" (3 месеца)

1984 Център по балканистика, Солун, Гърция (1 месец)

1981 – 1982 Институт за литература (Пушкинский дом) Ленинград; Институт за славянознание, Москва (3 месеца)

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

1992 – Старши научен сътрудник II ст., Секция по стара българска литература

1984 – 1991 Научен сътрудник II–I ст., Секция по стара българска литература

1976 – 1983 Филолог-специалист, Секция по старобългарска и възрожденска литература

1974 – 1975 Филолог-специалист, Институт за български език при БАН, Секция за история на българския език

Участие в научно-изследователски проекти:

2011 – The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the creation of an electronic corpus, exploratory workshop, and exhibition (проект, финансиран от ЮНЕСКО). Web: http://csup.ilit.bas.bg

2007 – Проект СЛОВО: Към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи - по европейската програма ASO (Австрийско министерство на науката) с участието на България, Австрия, Словения, Сърбия и Македония (координатор)

2005 – Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя (ръководител на проекта)

2005 – Електронни каталози и бази данни на средновековни кирилски ръкописи - съвместен проект с Британската кралска библиотека в Лондон (ръководител от българска страна)

2004 – Компютърна обработка на къснославянски ръкописи ХІV - ХVІІІ в. - по договор между ИЛ и Университета в Гьотеборг, Швеция (ръководител от българска страна)

2002 – 2006 Компютърна обработка и изучаване на славянски ръкописни паметници - съвместен проект с ИРЯ РАН (ръководител от българска страна)

2002 – 2003 Електронно описание и издание на славянски извори - международен проект, финансиран от ЮНЕСКО (ръководител от българска страна)

2000 – Съкоординатор на проект "Българите в Украйна – език, фолклор, литературно наследство", съвм. с ИБЕ БАН и Университета в Одеса, Украйна, финансиран от фондация "Отворено общество"

1999 – Старобългарската литература в контекста на византийската и средновековните славянски литератури (ръководител на проекта)

1998 – 2001 – Ръководител на международен проект "Пантеон прославленых святых в мире Byzantinoslavica" – договор с Институт славяноведения РАН, Москва

1997 – 2008 – Ръководител на програмен колектив на изработване на енциклопедичен справочник и компютърна база данни на тема: "Чуждестранната българистика през ХХ век" (национален проект, финансиран от ЮНЕСКО).

1996 – Ръководител на програмен колектив по проекта "Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства", финансиран от фонд "Научни изследвания" от 1998 г.

1996 – 1998 – Координатор на международен проект за описание на ръкописи и старопечатни книги в електронна форма (международен проект, финансиран от CEU, Будапеща, Унгария, съвместно с проф. Р. Клеминсон).

1994– 1995 - Координатор на проекта: "Компютърна обработка и анализ на средновековни славянски ръкописи" (международен проект, финансиран от IREX Washington, съвместно с проф. Д. Бирнбаум, Университет в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ).

Лекции:

2004 – 2008 – Хоноруван доцент, НБУ

1997 – 1999 – Хоноруван доцент, Пловдивски университет, филиал Смолян и филиал Кърджали

1996 – 1999 – Хоноруван доцент, Пловдивски университет

1994 – 1995 – Хоноруван доцент, ВПИ – Шумен

1992 – 2008 – Хоноруван доцент, Софийски университет

Ръководство и участие в научни и обществени организации:

2006 – Член на Академичния съвет на Департамент "Нова българистика" - Нов български университет

1998 – 2003 – Председател на комисия "Компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги" към Международния комитет на славистите

1997– 2001 – Член на Академичния съвет на Центъра за образование на БАН

1995 – Председател на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН

Избрани публикации:

І. Книги

 • Към характеристиката на българската литература ХV-ХVII век (сборници със смесено съдържание). Канд. дисертация (машинопис). - София, 1982. - 401 с.
 • Колелото на живота. Народни вярвания и християнска нравственост в семейството / А. Милтенова, А. Кирилова. - София, 1993. - 174 с.
 • Средновековни лековници и амулети / А. Милтенова, А. Кирилова. - София, 1994. - 167 с.
 • Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. - София, 1996. - 360 с.
 • Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. - София, 2004. - VI+574 с.
 • История на българската средновековна литература / Състав. А. Милтенова (2008); 2 изд. (2009).
 • Tapkova-Zaimova, Vassilka, Anissava Miltenova. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and in medieval Bulgaria. (2011)

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 1. The problem of prophecies in Byzantine and Bulgarian literature / A. Miltenova, V. Tapkova-Zaimova. // Balkan Studies, 25, Thessaloniki, 1984, 499-510.
 2. Reflexions sur l'identification theoritique des termes Romanes et Romaeus et le probleme des empires dans la literature dite apocryphe. // Da Roma alla Terza Roma. III. - Roma, 1986, 470-494. [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова, М. Кискинова.]
 3. Към методиката на изучаване на сборниците със смесено съдържание в старите южнославянски литератури. // Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. - Roma, 1986, II, 517-526.
 4. Апокрифният сборник от манастира Савина, ХIV в., в сравнение с други подобни южнославянски ръкописи / A. Милтенова, Д. Богданович. // Археографски прилози, 9, 1987, 7-30.
 5. Сказание о произхождении русалок (К истории книжной деятельности книгописца ХV в. Ефросина). // Исследования по древней и новой литературе : Сборник, посвященный 80-летия Д. С. Лихачева. - Ленинград, 1987, 147-154.
 6. Aspecte specifice ale textologiei оn studiul apocrifelor slavone (sec. XII-XVII). // Revista de istorie si teorie literara, 39, Bucuresti, 1991, N 3-4, 283-290.
 7. Political Ideology and Eschatology. The Image of the "King-Saviour" and Concrete Historical Personages. // Relations et influences rеciproques entre Grecs et Bulgares XVIIIe-XXe s. - Tessaloniki, 1991, 65-75 [Joint with V. Tapkova-Zaimova].
 8. The Fall of the Capital and the Historical-Apocaluptical Literature in Bulgaria. // The Fall of the Capital. Ekdoseis Akritas, AIPOS, 15 Athens, 1994, 209-218, 370-372 (in Greek) [Joint with V. Tapkova-Zaimova].
 9. Pareneticna literatura - ukupnost sekundarnih zanrova (u juznoslovenskoj srednjovekovnoj knjizevnosti). // Научни састанак слависта у Вукове дане. Српска књижевност и свето писмо. 29/1. - Београд, 1997, 87-96.
 10. Болгарско-украинские литературные связи в средние века. // Матерiали мiжнародного круглого столу "Болгари в Українi: в пошуках нацiональної iдентичностi (минуле i сучаснiсть)". - Київ, 1998, 12-18.
 11. Заметки по периодизации и специфике болгаро-русских книжных взаимоотношений. // Славянский альманах за 1998 г. - Москва, 1999, 181-189.
 12. Medieval Apocalyptic Texts in the Context of Bulgarian Cultural Anthropology. // Balkanistica (Special Millennial Issue. Published for the SEESA in USA), 2000, 13, 105-112.
 13. Ранният флорилегий от хилендарския сборник N 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. // Међународни научни скуп "Осам Векова Хилендара. Историjа, духовни живот, книжевност, уметност и архитектура. Октобар, 1998. - Београд, 2000, 317-324.
 14. Sofia Corpus of Data of Slavonic Manuscripts. // Slavic & East European Information Resources, 3, 2002, 2/3 (Libraries in Open Societies: Proceedings of the Fifth International conference ICCEES in Talin, Estonia, July, 2000), 81-86.
 15. Тълкуванието на молитвата "Отче наш" в старите южнославянски литератури. // Словенско средњовековно наслеђе : Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. - Београд, 2002, 321-331.
 16. Sophia Corpus of Data of Slavic Manuscripts. // 10th Panhellenic Academic Libraries' Conference: Management in Academic Libraries. 15-17 October, 2001, University of Macedonia / Dincho Krastev, Annisava Miltenova, Andrei Boyadziev. - Thessaloniki, 2002, 213-218.
 17. Litterature apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la Bulgare medievale. // Slavica Occitania, 16, Toulouse, 2003, 37-53.
 18. One Cycle of Early Slavonic Erotapocriseis (Cod Slav. 12, Vienna National Library). // Time Aies. Festschrift for William Veder. Pegasus OOst-Europese Studies, 2. - Amsterdam, 2003, 205-219.
 19. The Apocryphal Series about Abraham. // Studia Caroliensia: Papers in Linguistics and Folklore in Honor of Charles E. Gribble / Ed. Robert A. Rothstein, Ernest Scatton, and Charles E. Townsend. - Slavica: Bloomington, Indiana, 2006, 189-208.
 20. Въпросо-ответните съчинения в ръкописите на Рачанските книжовници. // Црквене студиjе, 3, Ниш, 2006, 275-287.
 21. Reception of parabiblical (paratextual) literature in medieval Bulgaria (10th-14th cc.). // Fundamenta Europaea, 4, z. VI/VII, Gniezno, 2007, 9-20.
 22. Раннехристианское "Поучение о десяти Божиих заповедях" и его славянские переводы. // Труды Отдела древнерусской литературы. Российская академия наук. К 70-летию доктора филологических наук, профессора Гелиана Михайловича Прохорова. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) / Отв. ред. Н. В. Понырко. - СПб.: Наука, 2008. Т. 58, 458-493.
В България
 1. Някои наблюдения върху "История славенно-болгарског народа" от Атанасий Нескович. // Литературна мисъл, 20, 1976, 4, 115-121.
 2. Към литературната история и типология на сборниците със смесено съдържание. // Старобългарска литература, 1980, 7, 22-36.
 3. Неизвестен ръкописен фрагмент от ХV в. с елементи на т. нар. "народни почерци". // Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палеография и дипломатика. - София, 1980, 123-128.
 4. Ръкописната сбирка на Свищовското читалище. // Старобългарска литература, 1980, 8, 68-104.
 5. Апокрифът за борбата на архангел Михаил със Сатанаил в две редакции. // Старобългарска литература, 1981, 9, 98-113.
 6. Текстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева). // Старобългарска литература, 1982, 11, 35-55.
 7. Из историята на българо-руските и българо-украинските литературни връзки през ХVI-ХVII в. (сборници със смесено съдържание). // Сборник доклади от международния славистичен конгрес в Киев, 6-14 септември, 1983 г. Славянска филология, 18, 1983, 51-58.
 8. Неизвестна редакция на апокрифа за борбата на архангел Михаил със Сатанаил. // Литературознание и фолклористика : Сборник в чест на акад. Петър Динеков. - София, 1983, 121-127.
 9. Неизвестно старобългарско летописно съчинение от ХI век / А. Милтенова, М. Каймакамова. // Palaeobulgarica, VII, 1983, № 4, 52-73.
 10. "Пророчествата" във византийската и в старобългарската книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 3, 23-32.
 11. "Сказание за Сивила" (Археографски бележки, текстологическо изследване, издание на текста). // Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 4, 44-72.
 12. Неизвестни преписи от слова на Климент Охридски в сборник от Свищовската ръкописна сбирка. // Кирило-Методиевски студии. 1. - София, 1984, 146-158.
 13. Неофициалната книжнина през ХIII век в контекста на идейните и литературните тенденции на епохата. // Търновска книжовна школа. 4. Културно развитие на българската държава краят на ХII-ХIV век. - София, 1985, 102-114.
 14. The uprising of Petar Delyan (1040-1041) in a new old Bulgarian source. // Byzantino-bulgarica, 8, 1986, 227-240. [В съавт. с М. Каймакамова.]
 15. Апокрифни произведения в манастирските сборници (Постановка на въпроса). // Кирило-Методиевски студии. 3. - София, 1986, 262-275.
 16. Към въпроса за сборниците със смесено съдържание в българската книжнина от ХV-ХVII век. // Литература, общество, идеи. - София, 1986, 66-87.
 17. "Разумник-указ" (Текстологическо проучване. Издание на старобългарския текст). // Palaeobulgarica, Х, 1986, № 4, 20-44.
 18. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. // Старобългарска литература, 19, 1986, 114-125.
 19. Апокрифни пророчества в средновековната българска литература (ХI-ХIII в.). // Втори международен конгрес по българистика. Стара българска литература. Литература на българското Възраждане. Доклади. - София, 1987, 265-284.
 20. Идеята за християнския Рим и съответната терминология в късната средновековна българска книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // България, Италия и Балканите. Четвърта комлексна българо-италианска конференция, София, 22-26 май 1984 г. - София, 1988, с. 45-50.
 21. Новооткрит "близнак" на Беляковския апокрифен сборник. // Palaeobulgarica, ХIII, 1989, № 3, 61-74.
 22. Боян Пенев и старата българска литература. // Литературна мисъл, 1989, № 4, 115-122.
 23. "Солунската легенда" и нейните типологични паралели. // Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Научен център за славяно-византийски проучвания "Ив. Дуйчев". Т. 1. - София, 1990, 213-227.
 24. Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Palaeobulgarica, ХIV, 1990, № 4, 39-46.
 25. Хомилиите на Климент Охридски в късната средновековна българска книжнина. // В: Кирило-Методиевски студии. 8. - София, 1991, 84-99.
 26. Цикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник - произход, източници, композиция. // Старобългарска литература, 25-26, 1991, 135-144.
 27. Problems of Old Bulgarian Translation of the Skazanie za Sibyla. // Etudes balkaniques, 1992, N 3-4, 72-76.
 28. Видение на пророк Исайя за последните времена" - историко-апокалиптично съчинение от ХIII век. // Palaeobulgarica, ХVI, 1992, № 2, 77-81.
 29. Историческите събития през ХV в. и съставът на балканските кирилски ръкописи. // Българският петнадесети век : Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV век, София, 19-21. Х. 1992. - София, 1993, 137-142.
 30. "Слово за Антихриста" - един малко познат български апокриф. // Palaeobulgarica, ХVII, 1993, № 4, 59-71.
 31. Цикъл разкази за злите жени в сборниците със смесено съдържание през Средновековието. // Старобългарска литература, 28-29, 1994, 131-136.
 32. Апокрифният цикъл за Авраам във фолклора и в средновековните балкански литератури / А. Милтенова, Ф. Бадаланова. // Етнографски проблеми на народната култура. 4. - София, 1996, 203-251.
 33. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII-ХIV век. // Медиевистични изследвания : В памет на Пейо Димитров. - Шумен, 1996, 74-86.
 34. Тенденции към стабилизация на книжовния процес през ХVI в. // Българският шестнадесети век : Сборник с доклади от конференцията, посветена на българската обща и културна история през ХVI в. София, 17-20. Х. 1994. - София, 1996, 265-274.
 35. Непроучен старобългарски превод на Апокалипсиса на св. Андрей Юродиви. // Родина, I-II, 1997, 105-119.
 36. "Падане на царството" - един общ мотив в средновековната литература и във фолклора / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (ХIV-ХV в.). Доклади от международната научна конференция, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (19-21 май 1993). Трудове на Великотърновския университет, т. 32, кн. 3, 1994. - Велико Търново, 1997, 27-39.
 37. Разобличението на дявола-граматик (Към историята на старобългарската легенда за произхода на павликяните). // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. - София, 1997, 287-294.
 38. Computer-aided Repertory of Medieval Literature and Letters. // Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21-23 September, 1997. - Sofia, 1998, 138-149.
 39. Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards / A. Miltenova, A. Boyadzhiev, St. Velev. // Palaeobulgarica, XXII, 1998, N 2, 50-69.
 40. "Беседа на тримата светители" в южнославянската ръкописна традиция. Бележки върху класификацията на преписите. // Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на българското Възраждане : В чест на 70-год. на проф. Дочо Леков. - София, 1998, 336-344.
 41. Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия Черноризица в старобългарската литература. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 40-год. творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, 237-257.
 42. Числови модели в южнославянски средновековни Erоtapokrisеis. // Безсмъртната вселена : Сборник посветен на 90-год. на Клод Леви Строс. - София, 1998, 51-61, 51-64 (на фр. език).
 43. Едно тълкувание на молитвата "Отче наш" в ерминия от ХIХ в. // Проблеми на изкуството, 1999, № 1, 54-55.
 44. Към въпроса за превода на византийските пророчества с името на Лъв VI Мъдри в южнославянските литератури. // Общото и специфичното в Балканските култури до края на ХIХ век : Сборник в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова. - София, 1999, 113-118.
 45. A Typology of Miscellanies with an Inconstant Macrostructure for Computer-Assisted analysis. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 231-264.
 46. An Electronic Repertory of Medieval Slavic Literature and Letters: a Suite of Guidelines / A. Miltenova, A.j Boyadzhiev. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 44-68.
 47. Sofia Computerized Manuscript Corpus of Data: Results and Further Development / A. Miltenova, .A. Boyadzhiev, S. Velev. // Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Blagoevgrad, 30 May - 2 June, 1999. - Sofia, 2000, 237-243.
 48. Библейският текст и въпросо-ответните текстове от катехитичен тип (върху материал от т.нар. "Беседа на тримата светители"). // Традиция, Приемственост. Новаторство : В памет на Петър Динеков. - София, 2001, 74-86.
 49. За един от най-старите славянски преводи на монашеска еротапокритична литература. // Език и история на българските средновековни текстове : Сборник в чест на Е. Дограмаджиева. Кирило-Методиевски студии, 14, 2001, 165-181.
 50. "Устроение на [светите] слова" в старобългарската литература. // Старобългарска литература, 32, 2001, 99-110.
 51. The Source of One Early Slavonic Erotapocriseis: Greek or Latin? // Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. - Sofia, 2002, 263-273.
 52. Византийският паметник "FLORILEGIUM MOSQUENSE" и неговите славянски преводи / А. Милтенова, Д. Гетов. // Международна конференция "Византийското културно наследство и Балканите", септември, 6-8, 2001, Пловдив. - Пловдив, 2002, 305-320.
 53. Erotapokriseis - митичната тъкан и библейският код. // В търсене на митичната тъкан : Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15-17 септември, Пловдив, 2000 г. - София, 2002, 86-94 (на бълг. ез.); 82-90 (на фр. ез.).
 54. Към въпроса гръцките прототипи на т. нар. "Беседа на тримата светители" : Към въпроса за гръцките прототипи на т.нар. "Беседа на тримата светители". // ПОЛИХРОНИЯ : Сборник в чест на проф. Иван Божилов. - София, 2002, 212-229.
 55. Палеославистиката през последното десетилетие: постижения и възможности. // Българистика/Bulgarica, 4, 2002, 7-17.
 56. Кирило-Методиевата идея в зората на ХХI век. // Списание на БАН, 3, 2002, 7-9.
 57. A Unified Model for the Description of the Medieval Manuscripts? / A. Boyadziev, A. Miltenova, D. Radoslavova. // Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. - Sofia, 2003, 113-125.
 58. Preface / D. Birnbaum, A. Miltenova. // Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, 2003, 7-17.
 59. Апокрифи и апокрифни цикли с вероятен български произход в руските чети-сборници от ХVI-ХVII в. // Slavia Orthodoxa. Език и култура : Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. - София, 2003, 244-260.
 60. Една непроучена еротапокритична компилация. // ПЭТИ ДОСТОИТЪ : Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, 261-274.
 61. Литературата във формата на въпроси и отговори в славянското Средновековие (Бележки върху произхода и типологията на жанра). // Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. 23 (Сборник с доклади за славистичния конгрес в Любляна). - София, 2003, 191-207.
 62. Въпроси и отговори за седемте дни на творението в южнославянски ръкописи. // Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov. - София, 2004, 723-736.
 63. Към въпроса за тълкованията на литургията и на устройството на църквата в славянските ръкописи. // Образ и слово : Сборник в чест на проф. Аксиния Джурова. - София, 2004, 215-231.
 64. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. - София, 2005, 293-311.
 65. За някои редки думи в еротапокритичния паметник Устроенё словесъ. // Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов (1921-1987). - София, 2005, 196-203.
 66. Модерният Шишманов : Погледът на Иван Шишманов към византийската и към българската литература до ХVIII в. // Иван Д. Шишманов - форумът. Шишманови четения. Кн.1. - София, 2005, 98-106.
 67. Тълкуванието на молитвата "Отче наш" в Песнивеца на Иван Александър. // Acta palaeoslavica. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva. - София, 2005, 83-92.
 68. "Хипомнестикон" на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и славянските еротапокритични текстове. // ...НЭСТЬ УЧЕНИКЪ НАДЪ УЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЪ : Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. - София, 2005, 30-43.
 69. The Apocryphal Series about David, Solomon and Samuel in South Slavic Miscellanies. // Диалог и духовност : Сборник в чест на Румяна Златанова / Състав. Спартак Паскалевски. - София, 2006, 96-115.
 70. Един непроучен сборник със смесено съдържание от Самоковската ръкописна сбирка. // Годишник на Софийския Университет, Център за славяно-византийски проучвания, 94 (13) за 2004, Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите". - София, 2006, 89-98.
 71. Историко-апокалиптичните съчинения като литературен и историографски фeномен. // Тангра : Сборник в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. - София, 2006, 847-868.
 72. Към въпроса за многократните преводи и редакции в състава на монашеските флорилегии. // Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. - София, 2006, 309-312.
 73. Неизвестно историко-апокалиптично съчинение за турското нашествие в препис от ХVI в. // Византия - Балканите - Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balkanica, 25). - София, 2006, 574-581.
 74. За проникването на старобългарски въпросо-ответни съчинения в руската книжнина. // Реката на времето : Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. - София, 2007, 44-60.

ІІІ. Рецензии за научни трудове

 1. Б. Велчева. Добромирово евангелие. Български паметник от началото на ХII в. // Български език, 26, 1976, № 5, 433-445.
 2. "Неофит Бозвели" от Жечо Атанасов. // Литературна мисъл, 20, 1976, 8, 114-116.
 3. "Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете" от проф. К. М. Куев. // Литературна мисъл, 25, 1981, 7, 142-144.
 4. Б. Ст. Ангелов. Из старата българска, руска и сръбска литература. III. С., 1978. // Etudes balkaniques, 1980, 4, 134-135.
 5. Черноризец Храбър. "О писменехъ". Критическо издание, изготвила А. Джамбелука-Коссова. Словоуказател, изготвила Е. Дограмаджиева. С., 1980. // Литературна мисъл, 1981, 10, 177-181.
 6. Св. Николова. Патеричните разкази в българската средновековна литература. С., 1980. // Старобългарска литература, 10, 1981, 114-117.
 7. Кр. Станчев. Поетика на старобългарската литература. С., 1982. // Литературна мисъл, 1983, № 2, 158-161.
 8. Eine erate grubere ausgabe der Bulgarischen Apokryphen in Neubulgarischer Ubertragung. Стара българска литература. Т. I. Апокрифи. Съст. и ред. Д. Петканова. С., 1981. // Palaeobulgarica, 1983, № 3, 107-110.
 9. Съвременно научно издание на старобългарската ораторскa проза в новобългарски превод. Стара българска литература. Т. II. Ораторска проза. Съст. и ред. Л. Грашева. С., 1982. // Език и литература, 1984, № 3, 117-120.
 10. Страници из труда на старобългарските писатели. Б. Ст. Ангелов. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983. // Palaeobulgarica, 1985, № 2, 132-134.
 11. Фундаментален труд в областта на кирилометодиевистиката. Кирило-Методиевска енциклопедия. I. С., 1985. // Palaeobulgarica, 1985, № 4, 126-129.
 12. Хр. Кодов, Б. Райков, Ст. Кожухаров. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света Гора. I. С., 1985, 270 с. // Известия на държавните архиви, 56, 1988, 293-301.
 13. Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. I, II. Roma, 1986, 841 pp. // Литературна мисъл, 1989, № 2, 150-152. [В съавт. с Б. Мирчева-Масимео.]
 14. Цв. Чолова. Естественонаучните знание в средновековна България. С., 1988, 401 с. // Старобългарска литература, 23-24, 1990, 191-195.
 15. Simeonov sbornik (po Svetoslavovija prepis ot 1073 g.). Tom I. Izsledvanija I tekst. BAN Sofija, 1991, 725 pp. // Aion Slavistica (Annali dell'Instituto universitario Orientale di Napoli), 1, 1993, 373-376.
 16. Съвременно изследване на гадателните текстове в южно-славянските средновековни ръкописи. А. Ангушева-Тиханова. Гадателните книги в старобългарската литература. С., 1996, 182 с. // Palaeobulgarica, 1997, 1, 112-114.
 17. А. Стойкова. Физиологът в южнославянските литератури. С. БАН, 1994, 131 с. // Старобългарска литература, 30, 1998, 93-96.

ІV. Енциклопедични и речникови статии

 1. Речник на българската литература. III. - София, 1984
  Нескович, А.
  Грашева, Л.
  Иванова, Кл.
  Кожухаров, Ст.
  Николова, Св.
  Разказ за възстановяване на българската патриаршия
 2. Енциклопедия "България"
  Похвали за български владетели
  Пространни жития на Кирил и Методий
  Симеонови сборници
  Сборници със смесено съдържание
  Тудор Доксов
  Черноризец Докс
  Ученици на Кирил и Методий
  Ходене на Богородица по мъките
  Георги Хировоск
  Учително евангелие
  Физиолог
  Хроники старобългарски
  Трифонов, Ю.
  Яцимирски, А. И.
 3. Кирило-Методиевска енциклопедия. I. - София, 1985
  Ангеларий
  Горазд
  Амфилохий
  Заимов, Й.
  Жинзифов, Р.
 4. Кирило-Методиевска енциклопедия. II. - София, 1996
  Иванова, Кл.
  Илински, Г. А.
  Иречек, К.
  Иречек, Х.
  Кожухаров, Ст.
  Костич, Д.
  Лаврентий
  Лънт, Х.
  Награди Кирило-Методиевски
  Каймакамова, М.
  Николова, Св.
 5. Кирило-Методиевска енциклопедия. III. - София, 2003
  Пандекти (в съавт. с Р. Павлова)
  Похвали за цар Симеон
  Попов, А. Н.
  Попруженко, М. Г. (в съавт. с К. Минкова)
  Сава, Сване, Г.
  Сперански, М. Н. (в съавт. с К. Минкова)
  Станчев, К.
 6. Кирило-Методиевска енциклопедия. IV. - София, 2003
  Тахиаос, А.-Е.
  Тъпкова-Заимова, В.
  Филарет
  Флорински, Т. Д.
  Франко, Ив.
  Център за културни изследвания "Св. Кирил и Методий"
  Цухлев, Д.
  Алексеев, А. А. (в съавт. с В. Вълчанов)
  Нихоритис, К.

V. Съставителство, редакция, коментар

 1. Стара българска литература. Т. V. Естествознание. - София, 1992, 550 с.
 2. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник / Състав. Д. Петканова ; Научен ред. Ив. Добрeв, А. Милтенова. - София, 1992. - 2. доп. изд. - София, 2003
 3. Старобългарска есхатология : Антология / А. Милтенова, Д. Петканова. - София, 1993, 247 с.
 4. Многолетна мъдрост / Научен ред. А. Милтенова. - София, 1995.
 5. Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. First International Conference, Blagoevgrad, 24-28 July 1995. Proceedings / D. Birnbaum, A. Boyadzhiev, M. Dobreva, A. Miltenova. - Sofia, 1995.
 6. Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 40-год. творческа дейност на проф. Донка Петканова / Състав. А. Милтенова, А. Ангушева-Тиханова ; Ред. А. Милтенова. - София, 1998, 526 с.
 7. Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives / Еdited by A. Miltenova, D. Birnbaum. - Sofia, 2000.
 8. Bulgarian Studies at the Dawn of The 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Благоевград, 30 май - 2 юни, 1999 / Compiled and edited by A. Miltenova. - Sofia, 2000.
 9. Българистика 2001 : Сборник с доклади от международната работна среща, състояла се на 21-22 септември в София. 1-2 / Състав. и ред. А. Милтенова. - София, 2001.
 10. Златен ключ на класическата българска художествена литература : Средновековна българска литература IХ-ХVIII век. - София, 2001 [автор на бележките заедно с А. Стойкова].
 11. Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. International conference, 2-5 September, Sofia, 2002 / Compiled and edited by A. Miltenova, V. Gyuzelev. - Sofia, 2002.
 12. ПЭТИ ДОСТИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров / Състав. А. Милтенова, Е. Тончева, С. Бърлиева. - София, 2003, 623 с.
 13. Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts / Еdited by David Birnbaum, Anissava Miltenova, and Sarah Slevinski. - Sofia, 2003, 385 p.
 14. България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация / Състав. В. Гюзелев, А. Милтенова, Р. Станкова. - София, 2005.
 15. Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria / Edited by A. Miltenova. - Sofia, 2006.