Енциклопедия „Българско възраждане. Литература, периодичен печат, литературен живот, културни средища“


Научен колектив: доц. д-р Недка Капралова, aс. д-р Андриана Спасова, докторант Николай Желев, Силвия Бакърджиева – енциклопедичен редактор

Целта на проекта е изработване на Т. 2  на Енциклопедия „Българско възраждане“. Това е мащабен научен проект, който представя чрез енциклопедични статии творци на Българското възраждане, за първи път цялостно представя всички периодични издания, проследява литературния живот и очертава културните средища във и извън българските земи през XVIII и  XIX век. С отпечатването на Т. 2, К-П, ще бъде реализирана втора част от основния корпус на Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“, който предвижда отпечатване на три тома. Т. 1, А-Й (2014) е изчерпан. Публичният ефект от отпечатването на Т. 2 от Енциклопедия „Българско възраждане“ ще е значителен – това е основно пособие по възрожденска литература в училищата и в университетите в България, представлява интерес за научни работници и дейци на образованието и културата, училища, читалища и литературни кръгове.

Има изработен алгоритъм на работата: работа с автори, написване на статиите, осъществяване на основна първа редакция, предаване  на енциклопедичен редактор, осъществяване на втора, окончателна редакция. Много важен дял от работата представя актуализирането на библиографията във вече готовите статии. Отделно върви и издирване и комплектоване на илюстрации към всяка статия. През 2019 са качени на сайта 100 научни статии и 120 илюстрации. Работата продължава по написване на статии и тяхното редактиране, както и по актуализиране и допълване.