Актуални прочити на новата и съвременната българска литература

  • Статус
    Текущ

Ръководител: доц. д-р Александра Антонова

Проектът има за обект новата и съвременна българска литература - най-обемната и богата на идейно-естетически и художествени проблеми част от нашата литература. Изучавана на различни нива в системата на българското образование, тя има широка читателска аудитория и е от фундаментално значение за националната и културната ни идентичност.

Целта на проекта е да се проучват и анализират автори, явления и процеси от Освобождението до наши дни от съвременна гледна точка и със съвременни подходи. Съществена част от проекта е отбелязването на кръгли годишнини и организирането на научни форуми - конференции с българско и международно участие, кръгли маси и дискусии, както и издаването на научни сборници с нови научни изследвания.