Електронни издания на средновековни ръкописи и проблемът за научната терминология

Статус
Приключил
Период на изпълнение
2010г. — 2013г.
Ръководител
Финансиране
Еквивалентна безвалутна размяна

Съвместен проект с Института за литовски език, Литовска академия на науките. Обмен на знания между учени от Литва и от Института за литература - БАН. Участие в научна конференция.