Обществена поръчка за доставка – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Доставка на компютърно оборудване, видео-оборудване и друго ИТ оборудване за нуждите на Института за литература към БАН”

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2019 г

Обявление изх. номер РД-08-705 от 28.08.2019 г. за възложена поръчка за прекратяване на обособена позиция (лот) номер 3
Дата на публикуване: 28.08.2019 г. в 17:45 часа.
Обявление изх. номер РД-08-695 от 22.08.2019 г. за приключване на Договор номер ДИЛ № 18 от 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 5
Дата на публикуване: 22.08.2019 г. в 10:00 часа.
Обявление изх. номер РД-08-690 от 20.08.2019 г. за приключване на Договор номер ДИЛ № 19 от 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 1
Дата на публикуване: 20.08.2019 г. в 17:15 часа.
Решение № РД-08-675 от 09.08.2019 г. за прекратяване на Обособена позиция /лот/ № 3 от обществената поръчка
Дата на публикуване: 09.08.2019 г. в 15:00 часа.
Обявление за приключване на Договор номер ДИЛ № 16 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 2
Дата на публикуване: 26.07.2019 г. в 18:00 часа.
Обявление за приключване на Договор номер ДИЛ № 17 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 4
Дата на публикуване: 26.07.2019 г. в 18:00 часа.
Договор номер ДИЛ № 18 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 5
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя.
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Договор номер ДИЛ № 17 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 4
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя и разяснения по Техническото предложение на Изпълнителя по време на оценката на офертите.
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Договор номер ДИЛ № 16 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 2
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя и разяснения по Техническото предложение на Изпълнителя по време на оценката на офертите.
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Договор номер ДИЛ № 19 / 21.06.2019 г. по обособена позиция (лот) номер 1
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя и разяснения по Техническото предложение на Изпълнителя по време на оценката на офертите.
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Обявление изх. номер РД-08-623 от 18.07.2019 г. за възложена поръчка
Дата на публикуване: 19.07.2019 г. в 14:30 часа.
Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия, съставен на 12.04.2019 г.,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия, съставен на 22.04.2019 г. в 15:00 часа,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол № 4 от работата на конкурсната комисия, съставен на 25.04.2019 г. в 17:00 часа,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол (окончателен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 07 май 2019 г. от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Решение номер РД-08-483 / 17.05.2019 г. за определяне на изпълнител по всяка от обособени позиции (лотове) номер 1 – номер 5
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия, съставен на 12.04.2019 г.,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия, съставен на 22.04.2019 г. в 15:00 часа,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол № 4 от работата на конкурсната комисия, съставен на 25.04.2019 г. в 17:00 часа,
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Протокол (окончателен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 07 май 2019 г. от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване: 20.05.2019 г. в 14:30. часа.
Съобщение изх. № СБ-01-413 / 22.04.2019 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти
Дата на публикуване: 22.04.2019 г. в 12:54. часа.
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване: 29.03.2019 г. в 14:35. часа.
Решение номер РД-08-257 от 12.02.2019 г. за откриване на процедурата
Дата на публикуване: 13.02.2019 г. в 14:30. часа.
Обявление за поръчка изх. номер РД-08-258 от 12.02.2019 г.
Дата на публикуване: 13.02.2019 г. в 14:30. часа.
Документация за участие в процедурата - ZIP
Дата на публикуване: 13.02.2019 г. в 14:30. часа.