Обществена поръчка за доставка – публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на ИТ оборудване и фотоапарат за нуждите на Институт за литература към БАН".

Преписка идентиф. номер ОП-2 / 2019г.

Обявление изх. номер РД-08-979 от 19.12.2019 г. за приключване на договора по Обособена позиция (лот) № 1
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 19.12.2019. в 17:25 часа.
Обявление изх. номер РД-08-978 от 19.12.2019 г. за приключване на договора по Обособена позиция (лот) № 2
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 19.12.2019. в 17:25 часа.
Обявление изх. номер РД-08-980 от 19.12.2019 г. за приключване на договора по Обособена позиция (лот) № 3
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 19.12.2019. в 17:25 часа.
Обявление изх. номер РД-08-971 от 17.12.2019 г. за възложена поръчка по Обособена позиция (лот) № 3
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 17.12.2019. в 15:30 часа.
Договор номер ДИЛ № 37 / 29.11.2019 г. по Обособена позиция (лот) № 3 ведно с приложенията към договора
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 17.12.2019. в 15:30 часа.
Договор номер ДИЛ № 35 / 18.11.2019 г. по Обособена позиция (лот) № 2 ведно с приложенията към договора
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 12.12.2019. в 14:30 часа.
Обявление изх. номер РД-08-956 от 12.12.2019 г. за възложена поръчка
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 12.12.2019. в 14:20 часа.
Договор номер ДИЛ № 36 / 18.11.2019 г. по Обособена позиция (лот) № 1 ведно с приложенията към договора
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 12.12.2019. в 14:20 часа.
Решение № РД-08-896 от 14.11.2019 г. на Директора на Институт за литература - БАН за изменение на Решение № РД-08-844 от 28.10.2019 г. в частта за определяне на изпълнител по Обособена позиция /лот/ № 3 от обществената поръчка
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 14.11.2019. в 14:20 часа.
Протоколи номера 2 и 3 от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 29.10.2019. в 14:20 часа.
Окончателен Протокол от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 29.10.2019. в 14:25 часа.
Решение № РД-08-844 от 28.10.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител по всяка от трите Обособени позиции
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 29.10.2019. в 14:30 часа.
Съобщение изх. № РД-08-804 / 15.10.2019 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 15.10.2019 г. в 13:20 часа.
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 03.10.2019 г. в 14:00 часа.
Решение изх. номер РД-08-714 от 02.09.2019 г. за откриване на процедурата
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 03.09.2019 г. в 15:30 часа.
Обявление изх. номер РД-08-715 от 02.09.2019 г. за поръчка
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 03.09.2019 г. в 15:30 часа.
Документация за участие - ZIP
Дата на публикуване (дд/мм/гггг): 03.09.2019 г. в 15:30 часа.