Секция „Теория на литературата“

Секция „Теория на литературата“ е създадена през 1948 година заедно с основаването на Института за литература при БАН. Пръв неин ръководител е акад. Пантелей Зарев, чийто период на управление продължава от 1948 до 1970 година. От 1970 до 1991 г. секцията се ръководи от проф. дфн и д. изк. Атанас Натев. По негово време секцията започва да работи по двата си основни проекта „Методологически проблеми на литературознанието“ и „Историческа поетика“. Тези проекти се развиват заедно с интензивно международно сътрудничество с Академията на науките на ГДР, на Чехословакия, на Унгария и на Полша. Белег за значимостта на това сътрудничество е фактът, че проектите с Унгарската АН и на Полската АН продължават и до днес. Що се отнася до проекта по историческа поетика, той започва във връзка с поставената по онова време пред Института за литература задача да се напише многотомна история на българската литература. В рамките на този проект се развива и идеята да се проследи историческото развитие на литературата на равнище поетика. За цяло едно десетилетие този проект дава основната насока в развитието на българското литературознание, за което свидетелства изключителната представителност на проведените през 1987 и 1988 година две национални конференции по историческа поетика. От 1991  г. до 2012 г. секцията се ръководи от ст.н.с. дфн Радосвет Коларов, а от 2012 до 2018 г. – от доц д-р Миряна Янакиева. В момента ръководител на секция „Теория на литературата“ е проф. дфн Александър Панов. В течение на годините членове на секция „Теория на литературата“ са били забележителни учени като Искра Панова, Димитър Аврамов, Огнян Сапарев, Стоян Илиев и др.

Проблемите, с които се занимава секция „Теория на литературата“, са сравнително устойчиви. Те са: oбща литературна теория; mетодологически проблеми на съвременното литературознание; обща и историческа поетика; литературна антропология; семиотика; поетика на българската литература;и отношения на литературата с другите изкуства. Различни конкретизации и аспекти на тази основна проблематика се разработват в рамките на основните научни проекти на секцията, както и в двустранните международни проекти.

В продължение на 40 години секция „Теория на литературата“ провежда значими научни форуми, в резултат на които се появяват колективни издания, представящи резултатите от работата по основните теоретични проблеми. Най-съществени за характеризиране постиженията на секцията са следните:

 1. Граници и възможности на литературознанието. София, Изд. БАН, 1986 г.
 2. Изпитания на теорията. София, ИК „Александър Панов“, 2004 г.
 3. Memory and Text. Sofia, 2005.
 4. Words and Images. Iconicity of the Text. Sofia, 2008.
 5. Цветан Тодоров – теоретик и хуманист. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2009 г.
 6. Vision and Cognition. Sofia, 2011.
 7. Маргиналното в/на литературата/Marginality in/of Literature. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2011 г.
 8. Images of the Other in Literary Communication. Sofia, 2012.
 9. Извънлитературното/L’extralitteraire. София, ИЦ „Боян Пенев“ и изд. „Парадигма“, 2012 г.
 10. Vision and Cognition. Sofia, 2011.
 11. Resemblance and Difference the Problem of Identity. Sofia, 2015.
 12. The Thing. Conceptual and cultural Aspects. Sofia, 2018.
 13. Recycling in Literature and Culture. Sofia, 2019.

Към този списък може да се добавят и сборниците, посветени на изтъкнати членове на секцията. Сред тях са:

 1. Невидимата школа. Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. София УИ „Св. Климент Охридски. 2014 г.
 2. Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Атанас Натев, Димитър Аврамов. София УИ „Св. Климент Охридски. 2015 г.
 3. Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2004 г.
 4. Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Пловдив, изд. „Контекст“ 2012 г.
 5. Статутите на мисълта. Сборник в чест на Иван Младенов. София, ИЦ „Боян Пенев“, 2016 г.

СЪСТАВ