Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Публикувано на: 30.09.2022 15:09

Срок за подаване на документите: от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г. 
  
Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател  R3 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.Длъжност в екипа за изпълнениеИзследовател R3Изследовател R1
2.Функции в екипа за изпълнениеИзвършване на научноизследователска дейност, написване на текстове и публикуване на изготвените материали 
3.Необходимо образованиеДокторска степен в професионално направление 2.1. Филилогия по специалността: „Българска литература“ 
4.Необходима експертизаПубликувани минимум 2 монографии, 1 научна студия и минимум 25 научни статии в областта на литературознанието 
5.Трудов стажПоне 6 месеца трудов стаж като доцент в научен институт 

Необходими документи за кандидатстване:

   • Заявление (свободен текст до Директора на Института за литература) 
   • Автобиография (CV европейски формат), 
   • Диплома за висше образование, 
   • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация, 
   • Трудова книжка (когато е приложимо), 
   • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо). 
   • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо). 
   • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо). 
   • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо) 
  
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя. 
  
Документи ще се приемат от 3.10.2022 г. до 07.10.2022 г. всеки работен ден от 14 до 16 часа на адрес: 
Гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, етаж 7, в канцеларията на ИЛ 
  
Етапи на конкурса:

   1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията. 
   2. На 11.10.2022 г. събеседване с допуснатите кандидати. 
   3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено. 
   4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.