проф. дизк Ангел Ангелов

Научните интереси на Ангел Ангелов са в следните области: критическа история на литературознанието; антимодерни концепции за културата и за изкуството в Европа от ХІХ в.; история на европейската култура ХІV-ХХ в.

Избрани публикации:

Монографии

 • Ангелов, А. Философия, литература и символна география на Европа: Ерих Ауербах, Лео Шпитцер, Едуард Саид, Стефан Цвайк, Хуго фон Хофманстал. София: Ангел Ангелов, 2022, 364 с.
  https://litclub.bg/library/fil/angelvangelov/kniga2022.pdf ISBN 978-619-90502-9-3 
  Книгата на Ангел В. Ангелов е мащабно изследване, плод на дългогодишен размисъл върху съдбата на филологията, разбирана и правена от немските романски филолози между 1920 и 1960 г. Основният корпус е съсредоточен върху фигурите на Ерих Ауербах (и критическата почит към него от страна на Е. Саид) и на Лео Шпитцер. Проблемът, на който е посветена книгата, е връзката на филологията и „символната география на Европа“ през погледа на едно поколение интелектуалци от еврейски произход, принудително напуснали родината си, но запазили устойчиво мисълта си върху езика, литературата и културата. Книгата е придружена с показалец на лични имена, географски наименования и понятия.
 • Конкретни утопии – проектите на Кристо. София, 1997 (из-во Отворено общество). Част от третата глава е преведена на полски в: Tygiel Kultury (misiencznik), nr. 4-6/ 2001, s. 192-204).
 • Историчност на визуалния образ, София, 2009 (самиздат), 480 с.
 • Dimităr Dobrovič (1814/16 - 1905): (Anti)Moderne, Exotik und Souvenirbilder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Sofia, 2016; 29 Abb., S. 133
 • Anti/Modernität: Bilder des Exotischen und des Paradieses auf Erden in Europa im 19. Jahrhundert, 378 S., 53 Abb.

Съставителства и сборници:

 • Литература и култура (съставителство и предговор), С. 1992, изд. на БАН
 • Общуване с текста (съставителство, съвместно с Александър Кьосев, предговор), С. 1993, изд. на СУ “Св. Климент Охридски”
 • Ханс Роберт Яус, Исторически опит и литературна херменевтика, С. 1998, изд. на СУ “Св. Климент охридски” (съставителство, предговор, научна редакция)
 • Бруно Валтер, Густав Малер (съст. и предговор А. Ангелов), В. Търново, 1999 (изд. ПИК)
 • Следистории на изкуството – читанка (съставителство, предговор, научна и езикова редакция, съвместно с Ирина Генова), С. 2001 с. 240 (фондация Сфрагида)
 • Разказвайки образа – читанка (съставителство, послеслов, научна и езикова редакция, съвместно с Ирина Генова), С. 2003, с. 239 (изд. Сфрагида)

Компактдиск

 • Изкуство / история – произведения, подходи, дебати. Второ разширено издание. (в съавторство с Ирина Генова), С. 2005 (Студио за мултимедия към НБУ)

Научна квалификация:   
1973-77 – Висше образование, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“, втора специалност „Руска филология“   
1977, 1980 – Филолог-специалист в Института за български език, БАН.   
1978-79 – редовна военна служба.   
1981 – Аспирант по теория на литературата в Института за литература. Научен ръководител проф. д.н. Атанас Натев.   
1989 – Образователна и научна степен доктор. Дисертация „Традиция и литературно произведение. Теоретически проблеми“.   
1990 – Научен сътрудник I ст. (= гл. асистент) в Института за литература   
1999 – Доцент по теория и история на културата в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.   
2000-2004 – Извънреден доцент по история и теория на културата в НБУ, София.   
2007 – Доктор на изкуствознанието   
2009 – Професор по Теория и история на културата   
2017 – Професор по теория и история на литературата

Участие в международни организации:

 • Член на Академичен кръг по сравнително литературознание - АКСЛИТ
 • Член на българската секция на Международната асоциация на критиците на изкуството със седалище в Париж (AICA)
 • Член на международната редколегия на непериодичното издание:
 • Contesti Antropologici/Anthropological Contexts
 • Direttrici/Editors: Loredana Bellantonio, Elisabetta Di Giovanni
 • Comitato scientifico: Annamaria Amitrano, Angel Angelov, Lisa Cerroni, Johan Leman, Branislav Radelijc
 • Palermo University Press

Участие в научни проекти (от 2015):   
2018-2021  Литературните понятия и техните контексти - съвместен проект между Институт по литература, БАН и Институт Бадань литерацких, ПАН   
2019-2021 Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature, Съвместен проект с Институт за литература при Словенската Академия на Науките     
2019-2021 – Литература и общество. Съвместен проект с Институт за литература при Унгарската Академия на Науките     
2017 - Методологически проблеми на литературознанието   
2011-2015 Визуални концепции за антимодерността в Европа през ХІХ в.

Ръководство на докторанти:   
1. Ирен Илиева Крумова   
диплома № 33063, издадена на 10.04.2009. Присъдена  образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност 05.08.33 „Теория и история на културата“ въз основа на защитена дисертация на тема: „Културна рецепция на научната дейност на Карл Линей в Западна Европа (XVIII-XIX век) и в Швеция ( XIX-XX век)“.   
2. Анелия Любенова Далева   
Номера на дипломата е 0165 от дата 12 юни 2015 година.   
Присъдена образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 05.08.33 "Теория и история на културата" въз основа на защитена дисертация на тема: „Социо-културни влияния на туризма върху местните общности“   
Втори научен ръководител   
доц. д-р Мария Станкова, катедра „Туризъм“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград   
3. Яна Петрова Тодорова   
Тема на дисертационния труд:   
„Визуални концепции за българското село 1850 – 1912 г.“   
Зачислена: Заповед № 380 от 28.02.2013 г.   
Отчислена с право на защита на 28. VІІІ. 2016   
4. Райна Георгиева Николова, Рефлексията за жената в творчеството на две писателки от ранно-модерна Венеция  - Модерата Фонте  и Лукреция Маринели   
Успешно защитила на 31.V.2019; катедра „Културология“, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград   
5. Ива Иванова, Митът за земния рай в туризма. Социо-културни и   
антропологически аспекти. Предстои защита на дисертацията.

Специализации:   
Централен институт за история на литературата към Академията на науките на ГДР, Берлин януари–март 1984 Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Akademie der Wissenschaften der DDR     
Виенски Университет, Gottfried-von-Herder Stipendium, 1989-90.   
Институт за история на изкуството, Университет „Мартин Лутер“ Хале, Германия 1990-94   
Стипендиант на културния отдел на италианското министерство на външните работи през 1993 и 1994 г.     
Стипендия на Университета за чужденци в Перуджа, Италия 1996, 1999.   
Стипендия на Австрийския институт за Югоизточна Европа – ноември-декември 1995   
Стипендия на Факултета за фундаментални и интегративни науки на Виенския Университет - декември -януари 1996-97 г.   
Getty Summer Institute in Visual and Cultural Studies 28.06.-31.07.98, Rochester, NY   
Стипендия на DAAD, Университет Констанц, Германия, ноември – декември 1998   
Institute for Advanced Study, Wassenaar, Holland, ноември 2000 – януари 2001   
Universita’ per Stranieri, Perugia, Italia, септември – октомври 2001, септември 2003, юли 2006   
Летен курс в Централноевропейския Университет, Будапеща – “Studying the Visual after the Cultuiral Turn”, юли 2002   
Институт за литература при Унгарската  академия на науките – декември 2002, декември 2005.   
Летен курс в Централноевропейския Университет, Будапеща – “Visual Studies Today”, юли 2003   
Институт за литература (Instytut badań literackich) при Полската Академия на науките, Варшава – юли 2004, декември 2008, декември 2012, октомври 2018   
Università degli Studi di Firenze, Italia – юни-август 2005   
Стипендиант на Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Будапеща, Унгария -2007/2008   
Стипендиант на Министерството на външните работи на Република Италия - Факултет по социални науки на Università degli Studi di Firenze, Italia – юни-юли 2010   
Стипендиант на DAAD, Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, октомври – декември 2010   
Индивидуален проект към семинара по Романска филология на Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, януари 2012   
Индивидуален проект към Факултета по социални науки, Университет Флоренция, юли 2012   
Индивидуален проект към семинара по Романска филология на Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, януари 2013   
Стипендиант на DAAD и индивидуален проект в Институт по романска филология,  Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, юни– септември 2015   
Институт по романска филология,  Фридрих-Вилхелмс-Университет Бон, юли-август 2017, юни-юли 2018, юни-юли 2019