гл. ас. д-р Елена Борисова

Елена Борисова е главен асистент в Института за литература към Българската академия на науките. Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след 1944 г., научната фантастика и българската женска проза след 1990 г. Настоящите ѝ научноизследователски търсения са насочени към взаимовръзката между науката и научната фантастика, изграждаща идеята за прогностичния характер на този тип литература във въображаемата рамка на бъдещето. Участва в научноизследователски проекти на Института за литература: „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки в българската научна фантастика в периода XX-XXI век“ (2018 – 2021, ръководител на проекта), „Жените в българската литература – извороведски изследвания“ (от 2022), „Есеистика и литература (сп. „Философски преглед“ 1929-1943)“ (от 2022), „Литература и природа (Български литературни и литературоведски интерпретации)“ (от 2022) и др. Ръководител е на Издателски център „Боян Пенев“ към Института за литература (от 2021). Носител на наградата „Южна пролет“ в направление „Литературна критика“ (2020) и на наградата на БАН „Проф. Марин Дринов“ (2022). 

Избрани публикации:

Книги

 1. Фантастика и познание. Без/граничност на познанието в българската фантастична проза. – София : ИЦ „Б. Пенев“, 2019. с.   325. -  ISBN 978-619-7372-22-9

Статии и студии

 1. Сатиричната фантастика на Любен Дилов. // Дзяло, год. X, бр. 22, 2022 - https://www.abcdar.com/magazine_XXII.php 
 2. Литературнокритически посоки на българската детско-юношеска научна фантастика между 1950 и 1989 г. В: Българската литературна критика – позиции и контексти. Част 2. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022, с. 436-450.
 3. Изговаряне на травмата: майчинството като проблем на българската женска проза след 2000 г. В: Литературознанието: диалогичност и предизвикателства. (Studia litteraria serdicensia, год. 2, кн. 3). София: София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022 313-325.
 4. Бъдещето на изтощения разум в романа „Летящата планета“ на Александър Ненов. В: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021, с. 12-29 (в съавторство с гл. ас. д-р Рени Янкова, НБУ).
 5. Бъдещето на тялото в романа „Матрикант“ на Александър Белтов. В: Познание и трансхуманитарна р/еволюция. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021, с. 261-273
 6. Посоки и стратегии на чувстващата машина: Дино Будзати и Агоп Мелконян. В: Фантастика и бъдеще. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021, с. 40-53.
 7. Наследството на богомилите като метафизично пътуване към себе си в романа на Емил Андреев „Лудият Лука“. В: САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА. Словенски фолклор и књижевна фантастика, VIII, Удружење фолклориста Србије,Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници, 2020, с. 319-334.
 8. Транс/формации на тялото в романа „Тяло под роклята“ на Галин Никифоров. В: Българистични четения. Seged: JATEPress, 2019, с. 295-302.
 9. Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов. // Литература и техника. [Сб.] – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 300–307.
 10. Без/смъртността на бъдещето: Недялка Михова и Дмитрий Глуховски. // Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", XXIX A, УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 133–144.
 11. Двойникът като средство за познание: Недялка Михова и Весела Люцканова. // Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, с. 158–167.
 12. „Тежестта на скафандъра“: щрихи към познанието за Големия разум. // Непознатият съсед. Т. 21 [Сб.] – Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 364–372 .
 13. Автотекстуалността в романите на Теодора Димова. // Филологически форум, 2016, № 1(3), с. 134–141.
 14. Трагедията на човешката алиенация: Наталия Андреева, Николай Ватов и Павел Вежинов. // Литературата, Год. XI (2017), кн. 19, с. 218–249.
 15. Непреодолимите граници на разума в романа „Да избереш себе си“ на Любен Дилов. // Литературна мисъл, 2017, № 1.
 16. Тежестта на скафандъра и фиаското на контакта с Големия разум: Любен Дилов и Станислав Лем. // Слово и памет. [Сб.] – Пловдив: АИ „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 359–368.
 17. Прекрасният нов свят в романа „Клонинги“ на Весела Люцканова. // Филологически форум, 2017, № 1(5), с. 135–145.
 18. Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов. // Литература и техника. [Сб.] – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 300–307.
 19. Без/смъртността на бъдещето: Недялка Михова и Дмитрий Глуховски. // Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", XXIX A, УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 133–144.