„Граждани на света“ от Матвей Вълев


Излезе от печат сборникът „Граждани на света“ (съст. Андрей Ташев, научен ред. Калина Захова), който съдържа избрани творби на Матвей Вълев извън хумористичните му текстове и тези за Бразилия и за радиото (те вече бяха публикувани в три отделни книги). В разказите и повестта, включени в „Граждани на света“, се преплитат темите за морето, космополитизма, любовта в различните ѝ превъплъщения, мотивите за самотата, отчуждението, объркаността и екзистенциалните колебания на съвременния човек, за вечното търсене на щастие и за факторите, възпрепятстващи неговото постигане. Част от тези текстове излизат за първи път след оригиналната им публикация през втората половина на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век. Написани със завидна дълбочина и психологическо проникновение, творбите, включени в „Граждани на света“, показват най-доброто от неподражаемия стил и художественото майсторство на Матвей Вълев, както и умението му да вълнува и да подтиква читателите си към размисъл.

Сборникът включва и встъпителната статия „Многообразният Матвей Вълев“ от Андрей Ташев, както и библиографски данни на първоизточниците, и пояснителни бележки към текстовете.

Изданието е посветено на 120-годишнината от рождението на Матвей Вълев и е резултат от извършено изследване по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“).