Нова книга на Издателски център „Боян Пенев“


Монографията на Иван Христов „Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността“ прави опит да погледне на времето и идентичността през призмата на литературната традиция. За фокус на изследването е избран българският литературен модернизъм в съпоставителен анализ с няколко важни за идентичността понятия, а именно – родното, женското, чуждото, медиите, социалистическия реализъм, българския литературен постмодернизъм. Българският литературен модернизъм е анализиран не само в своя статичен вид, като определен литературен период, обхващащ времето от края на XIX в. до Втората световна война, но и като динамично явление. Направен е опит той да бъде интерпретиран не само в контекста на своята поява, но и в контекста на превръщането му в традиция. Голяма част от проблемите, с които монографията се занимава, се поставят за първи път и биват осветени по нов начин.
Книгата се разпространява безплатно в минимален хартиен тираж, предназначен за библиотеки, и в дигитален формат на сайта на издателството: https://ilitizda.com/books/761-2022-05-11