Studia Litteraria Serdicensia


Studia Litteraria Serdicensia

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ е наследник на  изданието „Известия на Института за литература“, което излиза между 1952 и 1972 г., но съобразена с актуалните условия и актуалните изисквания за международен резонанс на усилията на българските учени-хуманитаристи. Целта е тя да отговаря на съвременните изисквания за научни публикации и на критериите за включване в международните референтни системи за рецензирани научни издания като Scopus и Web of Science.

Предмет на поредицата са всички области на литературните изследвания (теория, история, компатативистика, критика) в широкия контекст на хуманитарното знание, интерференциите и взаимодействията на литературата със съседни епистемологични полета: философски, естетически, социокултурни, историко-политически и др.

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ реализира минимум по един том годишно в обем не по-малък от 300 страници. Излиза в номерирани томове онлайн на свободен достъп, позиционирана на собствена страница в сайта на Инситута, а също така и в ограничен брой книжни копия.

Линк към сайта на „Studia Litteraria Serdicensia“: https://studialiteraria.eu

Първата книжка на поредицата е „Повторение, обновление – практики на римейка“. Това е интердисциплинарен научен продукт, изработен от екип изследователи от различни институти на БАН и преподаватели от различни факултети на Софийския университет. Книгата предлага подрбани, рецензирани изследвания. Вписва се в тенденцията на все по-засиления интерес на изследователи различни хуманитарни профили към анализиране на културата през призмата на понятия като „повторение“, „римейк“, „рециклиране“.

Настоящият сборник съдържа обновени, редактирани и обо­гатени версии – своего рода римейкове – на доклади, представени на националната научна конференция „Повторение, обновление – прак­тики на римейка“. Тя беше организирана и проведена от съвместен екип на Секция „Теория на литературата“ в Института за литература към БАН и Катедра „Теория на литературата“ във Факултет „Славян­ски филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Римейкът е изначално свързан с диахронното разгръщане и проследяване на културните феномени. Ето защо амплитудата на изследователския интерес в сборника обхваща разстоянието от най-древните корени на съвременната култура, фолклор, антични митове, старобългарска литература до нейните последни прояви на екрана на компютъра и смартфона. 

Публикувани са 20 проучвания на филолози, философи, културолози, специалисти по кинознание от различни научни институции в България. 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Пламен АНТОВ (главен редактор)
Александра АНТОНОВА
Андрей ТАШЕВ
Андриана СПАСОВА
Георги ИЛИЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Боян МАНЧЕВ
Галин ТИХАНОВ
Гражина ШВАТ-ГЪЛЪБОВА
Елена УЗЕНЬОВА
Инна ПЕЛЕВА
Мари ВРИНА-НИКОЛОВ
Миряна ЯНАКИЕВА
Остап СЛИВИНСКИ
Румяна ДАМЯНОВА
Хенрике ШМИТ