Обява за конкурс за присъждане на наградата „Ванда Смоховска-Петрова“, учредена от Институт за литература и от Полския институт в София


ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН

и

ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ


обявяват конкурс за млади български изследователи и преводачи на полска литература за наградата на името на проф. Ванда Смоховска-Петрова

 

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“, учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:

  • на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
  • на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.

2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40-годишна възраст, независимо от местоживеенето им.

3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.

4. Предложенията за награждаване се изпращат за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com.

5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

  • творческо СV на номинирания с доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения, подадено от него/нея на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com,
  • аргументирано предложение от специалист в съответната област, подадени лично от препоръчителя на имейл адрес nagradavsmohovska@gmail.com,
  • по преценка –  други документи, доказващи приноса на кандидата.

6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша – 11 ноември. 

8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2021 г.

10. За допълнителна информация: nagradavsmohovska@gmail.com, тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.