Докторска програма „Българска литература (Стара българска литература)“

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология

Квалификационна характеристика

Докторската програма „Стара българска литература“ на Института за литература към БАН подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на историята и теорията на литературата, профилирани в издирването, идентифицирането, разчитането и анализирането на средновековни ръкописи и текстове. Докторантите от тази научна специалност постигат професионално изследователско ниво в проучването и интепретирането на произведенията на писатели и книжовници, създадени през Българското средновековие и Османския период от българското литературно развитие. Проблематиката се изучава и разработва в широк културен контекст и през призмата на взаимодействията между старобългарската, византийската и другите славянски литератури. Изследванията в областта на тази научна специалност в Института за литература и съответно обучението на докторантите следват съвременните научни тенденции и критериите за качество, възприети в Европа и света.

Описание

Докторската програма „Стара българска литература“ предвижда разработването на теми от историята на българската средновековна литература, което включва: проучвания в български и чуждестранни библиотеки и книгохранилища; запознаване с методите на палеографията, кодикологията, текстологията и археографията; изучаване на културния и историческия контекст на литературните явления.

Изследователските задачи, решавани с помощта на тези методи, покриват теми с широк обхват – от изучаване на отделни автори, преводачи и преписвачи, на преводни и оригинални произведения, на уникални ръкописни сборници и състави до концептуализиране и теоретични обобщения на литературните и културните процеси през отделни периоди на Българското и Балканското средновековие. Не на последно място, докторската програма „Стара българска литература“ въвежда докторантите в компютърната хуманитаристика на базата на разработваните в Института за литература научни проекти за дигитализация и описание на средновековни ръкописи. Така дефинирана, докторската програма е в пълно съответствие със стратегическата цел и мисия на Института.

Обучението по докторската програма „Стара българска литература“ се организира като процес с няколко задължителни елемента – добро познаване и анализ на литературните данни, добра теоретична подготовка, овладяване на методите на научното писане и разпространение на резултатите, като доклади на национални и международни конференции и научни публикации в специализирани списания и сборници. Докторската програма се актуализира непрекъснато за обогатяване на тематиката и въвеждане на най-новите методи за обучение.