Докторска програма „Българска литература (Литература на Българското възраждане)“

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология

Квалификационна характеристика

Докторската програма „Литература на Българското възраждане“ на Института за литература към БАН подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на историята и теорията на литературата, профилирани в изследването на литературните и социокултурните процеси през Българското възраждане, издирването, идентифицирането, разчитането и анализирането на ръкописи, архиви и непубликувани текстове предимно от ХІХ в. Докторантите от тази научна специалност постигат професионално изследователско ниво в проучването и интепретирането на произведенията на писатели и книжовници, създадени през Българското възраждане. Проблематиката се разработва в широк интердисциплинарен контекст и през призмата на взаимодействията между българската и гръцката, руската, румънската, сръбската и другите славянски литератури, както и литературите на Западна Европа. Изследванията в областта на тази научна специалност в Института за литература и съответно обучението на докторантите следват съвременните научни тенденции и критериите за качество, възприети в Европа и света.

Описание

Докторската програма „Литература на Българското възраждане“ предвижда разработването и проблематизирането на аспекти от историята на българската възрожденска литература, а именно – проучвания в български и чуждестранни библиотеки и книгохранилища; изучаване на социокултурния и историческия контекст на литературните явления.

Изследователските задачи, решавани с помощта на тези методи, покриват теми с широк обхват – от изучаване на отделни автори и преводачи, на преводни и оригинални произведения до концептуализиране и теоретични обобщения върху литературните и културните процеси през отделни периоди на Българското възраждане. Не на последно място, докторантската програма „Литература на Българското възраждане“ въвежда докторантите в компютърната хуманитаристика на базата на разработваните в Института за литература научни проекти за дигитализация и описание на ръкописното и старопечатно книжовно наследство.

Обучението по докторската програма „Литература на Българското възраждане“ включва няколко задължителни елемента: добро познаване и анализ на литературните данни, добра теоретична подготовка, овладяване на методите на научното писане и разпространение на резултатите, като доклади на национални и международни конференции и научни публикации в специализирани списания и сборници. Докторската програма се актуализира непрекъснато с цел обогатяване на тематиката и въвеждане на най-новите методи за обучение.