Докторска програма „Теория и история на литературата “

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология


Квалификационна характеристика

Докторската програма „Теория и история на литературата“ на Института за литература към БАН подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на литературната теория. В процеса на работа по програмата докторантите изграждат научна компетентност за изследване на литературния текст и на художествените явления в специфичния културен и исторически контекст, в който те функционират; овладяват различни методи за литературоведски анализ; формират научни и научноприложни знания и умения за научноизследователска дейност. Програмата предоставя възможности на докторантите за разнообразни изследователски дейности, общо и индивидуално специализирано обучение, участие в научни форуми, публикации в литературоведски издания, включване в специализирани и интердисциплинарни научни проекти и екипна работа в стимулираща академична среда. Изследванията в областта на тази научна специалност в Института за литература и съответно обучението на докторантите следват съвременните научни тенденции и критериите за качество, възприети в Европа и света.


Описание

Докторската програма „Теория и история на литературата“ предлага разнообразни интердисциплинарни подходи към литературното поле. Проблематиката се изучава и разработва в широк теоретичен и културен контекст и през призмата на взаимодействията между изследователските методи на литературознанието. Програмата дава задълбочени познания върху съвременните постижения в областта на хуманитарните науки, теорията и историята на литературата; развива самостоятелното научно мислене и стил; изгражда умения за пълноценна научна комуникация; стимулира създаването и проверяването на хипотези в областта на литературната теория и в различни интердисциплинарни полета. 
Обучението по докторската програма „Теория и история на литературата“ се организира като процес с няколко задължителни елемента – добро познаване и анализ на емпиричните данни, добра теоретична подготовка, овладяване методите на научното писане и разпространение на резултатите – доклади на национални и международни конференции, научни публикации в специализирани издания и др. Докторската програма се актуализира непрекъснато, обогатявайки своята тематика и въвеждайки нови методи за обучение.