Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

Институт за литература към БАН
Секция „Сравнително литературознание“

 

ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ 
НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АФРИКА, АЗИЯ И АВСТРАЛИЯ
Изпитна програма за докторантски конкурс

 

1. Общи въпроси.

 • Предмет, метод и цел на сравнителното литературознание. 
 • Задачи и изследователски сфери. Литературни връзки – типологични, контактологични. Литературни контакти.
 • Световна литература, национална литература, литературен процес. 
 • Сравнителното литературознание и другите подходи и школи – рецептивна естетика, културология, мултикултурализъм, постколониални изследвания, имагология, gender studies и др.
 • История на сравнителното литературознание като литературоведска практика и университетска дисциплина. Концепции и представители.

 

2. Въпроси на сравнителното изучаване на литературите.

 • Проблеми на периодизацията. Периодизационни схеми. Културно-исторически епохи и типове художествено съзнание. 
 • Жанрът като предмет на сравнителното литературознание.
 • Сравнително-типологични изследвания. Тематология. Общи теми и мотиви, литературни фигури и топоси, и др.
 • Сравнително изучаване на европейските литературни направления.

 

3. Литературата и другите изкуства.

 • Поезия и музика. Литература и театър. Литература и кино.
 • Литературата и изобразителните изкуства. 

 

4. Сравнително литературознание и превод.

 • Превод и рецепция. Триадата писател – текст – читател. Видове рецепция (синхронна и несинхронна; преводна, критическа и творческа) и читател (реален, въображаем, имплицитен и др.).
 • Ролята на превода в националните литературни истории. Примери от рецепцията на чуждоезичната литература в българската езикова среда.

 

5. Из историята на българското сравнително литературознание. 

 • Първи прояви и търсения, рецепционни средища и центрове, концепции.
 • Сравнителното литературознание от края на XIX и през първата половина на ХХ век. Иван Шишманов. Боян Пенев. Михаил Арнаудов. Сравнителното литературознание през втората половина на ХХ век. Емил Георгиев, Илия Конев, Боян Ничев и др. Към сравнителното изучаване на българската литература днес.

 

6. Културно-географски регион/ареал. Средна и Източна Европа. Югоизточна Европа. Балкани. Славянски и западноевропейски литератури. Компаративни практики. Представители и средища, състояние и перспективи.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ

 • Бахтин, Михаил. Въпроси на литературата и естетиката. София: Наука и изкуство, 1983.
 • Basnett, Susan. Comparative literature, Oxford University Press, 1994.
 • Генцлер, Едуин. Съвременни теории за превода. В Търново: ПИК, 1999.
 • Георгиев, Емил. Общо и сравнително славянско литературознание. София: Наука и изкуство, 1965.
 • Георгиев, Емил. Български образи в славянските литератури. София: Наука и изкуство, 1969.
 • Георгиев, Емил. Литературознание с повече измерения. София: Наука и изкуство, 1974.
 • Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание? Сб. Състав. Румяна Л. Станчева. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.
 • Guillen, Claudio. The challenge of comparative literature. Harvard University Press, 1994.
 • Comparative Literary History as Discourse. In honor of Anna Balakian, edited by Valdes, Mario, Javitch, Daniel, Aldridge, Alfred Owen. Bern, Frankfurt/M., New York, Paris,Peter Lang, 1992.
 • Comparative literature. Method and Perspective, 1971: Comparative literature. Method and Perspective, edited by Stalknecht, P. and Frenz, H. Southern Illinois university press, 1971.
 • Domínguez, César; Saussy, Haun; Villanueva, Darío. Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications. London & New York: Routledge, 2015.
 • Дюришин, Диониз. Теория сравнительного изучения литературы. Москва, Прогресс, 1979. Същото: Ďurišin, Dionýz. Theory of Literary Comparativistics. Bratislava: Veda (Publishing House of the Slovak Academy of Sciences), 1984.
 • Дюришин, Диониз. Систематика межлитературного процесса. Братислава, 1988.
 • Дюришин, Диониз. Един противоречив проблем в теорията на междулитературния процес. // Лит. мисъл, 1981, № 3
 • Дюришин, Диониз. Обособените междулитературни общности след първия етап на изследване. // Лит. мисъл, 1988, № 1.
 • Жирмунски, Виктор. Сравнително литературознание. София: Наука и изкуство, 1986 (Литературните течения като международно явление, с. 154-196)
 • Iser, Wolfgang. The fictive and the imaginary. John Hopkins university, 1993.
 • Изер Волфганг. Рецептивната теория // Четенето в епохата на медии, компютри и интернет. София, 2003, с. 27-45.
 • Изер, Волфганг. Обхватът на интерпретацията. София: 41Т, 2004
 • Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания.
 • Ред. С. Аверинцев. Москвa: Наследие, 1994.
 • Конев, Илия. Ние сред другите и те сред нас. София: Наука и изкуство, 1972.
 • Конев, Илия. Литературни взаимоотношения и литературен процес. София: 1984.
 • Конрад, Николай. Запад и Изток. София: Наука и изкуство, 1979.
 • Кръстева, Ирена. Преображенията на Хермес. София: Изток-Запад, 2015.
 • Кръстева, Ирена. Вавилонски отклонения. София: Изток-Запад, 2017.
 • Кунчева, Рая. Сравнителният метод и понятието за литература. Михаил Арнаудов: наблюдение, генезис и универсален хоризонт // Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание? София, 2009, с.257-292.
 • Личева, Амелия. Световен ли е „Нобел”? София: Колибри, 2019.
 • Личева, Амелия. Филология и сравнително литературознание //ORBISLING UARUM, VOLUME 16 , ISSUE 2 . Същото: http://ezikovsvyat.com/images/stories/last-11.2018/12_Licheva_pp.92-96_…
 • Между конюнктурата и мисията (Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България). Сб. Състав. Й. Найденова и Г. Цанков. София: ИЦ Боян Пенев, 2020.
 • Мелетинский, Е. Историческая поэтика новеллы. Москва: 1990.
 • Мешоник, Анри. Поетика на превода. София, 2007.
 • Найденова, Й. Секция „Сравнително литературознание” // 60 години Институт за литература. Юбил. сборник (1948-2008). София, 2009, с. 41-46.
 • Ничев, Боян. Основи на сравнителното литературознание. София: Наука и изкуство, 1986.
 • Панчева, Е., А. Личева, М. Янакиева. Теория на литературата от Платон до постмодернизма. София, ИК Колибри, 2005 (главите Теория на рецепцията и Теория на читателската реакция)
 • Под знака на европейските културни диалози. Сб. в памет на проф. Б. Ничев. Състав. Хр. Балабанова, Б. Минков, Д. Григоров. София, 2007.
 • Поспелов, Генадий. Стадиальное развитие европейских литератур. Москва, 1988.
 • Преводна рецепция на европейските литератури в България. София: АИ Проф. Марин Дринов Т. 1-6. София: 2000-2004. (Т.1. Английска литература. 2000; Т.2. Руска литература. 2001; Т.3.Класическа литература. 2002; Т.4. Славянски литератури. 2002; Т.5. Скандинавски и прибалтийски литератури. 2003; Т.6. Балкански литератури: В 2 ч. 2004).
 • Протохристова, Клео. Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Пловдив: 2000; 2 разш. изд. Пловдив: Летера, 2003.
 • Саид, Едуард. Ориентализмът. София: Кралица Маб, 2005.
 • Славянските литератури в България. Проблеми на рецепцията. Сб. Ред. Боян Ничев и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1988.
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline, New York: Columbia University Press, 2003.
 • Средиземноморската мисъл; Средна Европа // Език и литература, № 1-2/2001; № 1-2/2005.
 • Станчева, Румяна Л. Среща в прочита. Сравнително литературознание и Балканистика. София: Балкани, 2011.
 • Teaching World Literature, ed. David Damrosch. New York: The Modern Language Association of America, 2009.
 • Тодоров, Величко. И свой своя (не) позна...:Етюди по славянска имагинистика. Ч. 1–3. София: УИ „Св. Климент Охридски“; Бохемия клуб, 1996–1998.
 • Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Application, Amsterdam: Rodopi, 1998.
 • Weisstein, Ulrich. Comparative Literaturе and Literary Theory. Bloomington, 1973.
 • Wellek, Rene, A. Warren. Theory of Literaturе. San Diego, New York, London: Harcourt Brace Company,1956. (главата Общо литературознание. Сравнително литературознание. История на националните литератури).
 • Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература /поредица/. Т. 1-, София: 2002-.
 • Цима, Петер. Компаративистиката като диалог // Език и литература, 2000, № 2
 • Яус, Ханс Роберт. Исторически опит и литературна херменевтика. Състав. А. Ангелов. София: 1998 (главата Литературната история като провокация към литературознанието).