Докторска програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“, „Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции“)

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология

Квалификационна характеристика

Докторската програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“, „Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции“) на Института за литература към БАН подготвя специалисти в областта на историята и теорията на новата и съвременната българска литература. В процеса на работата по програмата докторантите добиват висока квалификация в тази научна специалност. Натрупват познания върху българската литература от Освобождението до наши дни в нейния културологичен контекст. Постигат професионално ниво в работата върху различните аспекти и проявления на литературния процес: художествена литература, литературна критика, социокултурен контекст, литературноисторическа и теоретична проблематика. Развиват умения за проучване, изследване и осмисляне на присъствието на отделни автори, творби, явления и проблеми в литературния живот в контекста на социокултурните промени и динамиката на различни исторически и културни процеси. Изследваната проблематика кореспондира със съвременните научни тенденции. 

Описание 

В процеса на обучението си по докторската програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“, „Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции“) докторантите усвояват различни умения и компетентности: от изследователската работа, свързана с издирването на библиография и проучването на изворови материали (архиви, ръкописи и др.), до натрупването на литературноисторически и теоретични познания и изграждането на компетентности, необходими за задълбочено изследване на литературната история (особености на рецепцията, периодика и периодизация, жанрови динамики, литературни процеси, кръгове, направления и др.).

Специфичен акцент на програмата във връзка с проекта „Българска литература, създадена от жени – история, статус, тенденции“ е интересът към женското присъствие в българската следосвобожденска литература – една тема, отличаваща се с актуалност и откриваща нови изследователски полета в българското литературознание.

В хода на обучението си докторантите овладяват спецификата на писане на научно съобщение и статия, участват в различни академични форуми, публикуват резултатите от своята работа в научни издания.