Кредитна система и кредити

ОЦЕНКА НА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ В БАН
ПО КРЕДИТНА СИСТЕМА
(Приложение № 2.2
към Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН)
Важи за докторантите, зачислени след 01.01.2019 г.

Осигуряването на подготовката на докторантите в БАН в рамките на Докторантското училище и изпълнението на образователната им и научна програма става въз основа на кредитна система. Докторантът се допуска до предзащита ако е набрал минимум 200 кредита. Кредитите се набират от следните дейности на докторанта:

Осигуряването на подготовката на докторантите в БАН в рамките на Докторантското училище и изпълнението на образователната им и научна програма става въз основа на кредитна система. Докторантът се допуска до предзащита ако е набрал минимум 200 кредита. Кредитите се набират от следните дейности на докторанта:

І. Изпълнение на образователната програма (Задължителен минимум от 130 точки)

І.1. Успешно положен изпит по базов специализиран предмет – 40 точки
І.2. За зачетен допълнителен курс за осъществяване на обща базова подготовка в съответното научно направление или в интердисциплинарно направление, свързано с темата на дисертацията – 20 т. с минимум 2 курса х 20 т. = 40 т.;
І.3. Успешно положен изпит по езикова подготовка – 25 т.; І.4. Успешно положен изпит по компютърни умения – 25 т.

ІІ. Апробация на изпълнението на научната програма (Задължителен минимум от 40 точки)
Докладване пред научни форуми на научни резултати по темата на
дисертацията:

ІІ.1. Доклад пред научен семинар на ПНЗ – 8 т.;
ІІ.2. Доклад пред научно мероприятия в страната – 24 т.;
ІІ.3. Доклад пред научно мероприятие в чужбина или пред международно научно мероприятие у нас – 32 т.
ІІІ. Публикации на научни резултати по темата на дисертацията (Задължителен минимум от 30 точки)

Точките свързани с публикациии на научни резултати по темата на дисертацията трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания по научни области от „ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ“ приет с Решение на ОС на БАН от 20.05..2019 г.

Минимални изисквания на БАН

към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни области и професионални направления, дефинирани съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).

(Решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г., с изменения от 18.03.2019 г. и 20.05.2019 г.)

 

Таблица 2. Брой точки по показатели (Област 2. Хуманитарни науки)

Група от показатели Показател Брой точки
А 1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" 50
Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" 100
В 3. Хабилитационен труд - монография 100
Г 4. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд 100
5. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките" 75
6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 30/n
7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 10/n
8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 45/n
9. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 15/n
10. Публикувана глава от колективна монография 20/n
11. Съставителство на речници (само за 2.1) 40/n
Д 12. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове 15
13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10
14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5
Е 15. Придобита научна степен "доктор на науките" 40
16.  Ръководство на успешно защитил докторант
(n е броят съръководители на съответния докторант)
40/n
17. Участие в национален научен или образователен проект 15
18. Участие в международен научен или образователен проект 20
19. Ръководство на национален научен или образователен проект 30
20. Ръководство на международен научен или образователен проект 40