РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Институт за литература към БАН
Секция „Сравнително литературознание“

 

РУСКА ЛИТЕРАТУРА
Изпитна програма за докторантски конкурс


XIX век

 • 1. Основни тенденции в развитието на руската литература през XIX век. Литературни центрове. Проблеми на периодизацията на руската класическа литература.
 • 2. Литературният живот през първата четвърт на XIX век. Литературни кръжоци („Беседа на любителите на руското слово”, „Арзамас”) и значими фигури. Своеобразие на руския романтизъм: генезис, типология, поетика.
 • 3. Творчеството на А. С. Пушкин в контекста на руската литература през XIX век.
 • 3.1. Лириката и лироепиката на Пушкин като духовна и творческа биография на поета.
 • 3.2. Романът „Евгений Онегин” – жанрово-проблемно своеобразие, сюжетно-наративни особености и поетика.
 • 3.3. Прозата на Пушкин и новите тенденции в руската литература през първата трета на XIX век.
 • 4. Творчеството на М. Ю. Лермонтов.
 • 4.1. Лириката и лироепиката на Лермонтов – жанров и тематичен регистър.
 • 4.2. Романът „Герой на нашето време” – проблеми на поетиката и творческия метод.
 • 5. Прозата на Н. В. Гогол: специфика и значение за развитието на руската литература от 40-те години на XIX век. „Гоголева школа”: представители и творчески постижения.
 • 6. Руската драматургия от първата половина на XIX век: типология, поетика, художествени експерименти (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гогол).
 • 7. Романите на И. С. Тургенев и руската литература от 60-70-те години на XIX век. Основни акценти и проблеми.
 • 8. Творчеството на Л. Н. Толстой. Идейно-творчески търсения и художествени постижения в романите на писателя.
 • 9. Проблемно и поетологично своеобразие на романите на Ф. М. Достоевски. Идейно-тематични доминанти.
 • 10. Развитие на руския роман през втората половина на XIX век: типология, поетика (И. Гончаров, И. Тургенев, Л. Толстой, Ф. Достоевски).
 • 11. Развитие на руската лирика от втората половина на XIX век (Н. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет).
 • 12. Проблеми на руската драматургия от втората половина на XIX век. (А. Н. Островски, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов).
 • 13. Трансформация на прозаичните жанрове в творчеството на А. П. Чехов. Поетиката на краткия разказ.
 • 14. Развитие на руската литературно-критическа мисъл през XIX век. Основни представители.
 • 15. Българските диалози с руската литература на XIX век. Основни рецепционни тенденции и явления.


XX век

 • 1. Руската литература на границата между ХІХ и ХХ век: преходни процеси в поезията и прозата; трансформации в литературния канон; диалогът със западната култура и европейския модернизъм; началото на руския модернизъм.
 • 2. Жанрови трансформации и поетика на малките жанрове в руската проза от началото на ХХ век (А. Куприн, И. Бунин, Л. Андреев).
 • 3. Специфика на символистичната поезия от първото десетилетие на века („втората вълна” на руския символизъм) – естетически манифести, поетология. Естетическите експерименти на символизма в творчеството на А. Бели. Творчество на Ал. Блок.
 • 4. Руският акмеизъм: развитие, идейно-естетически платформи, особености на поетиката (Н. Гумильов, А. Ахматова, О. Манделщам).
 • 5. Руският футуризъм: творческа практика, идеи, представители.
 • 6. М. Цветаева в пространството на руската модернистична поезия.
 • 7. Руският формализъм (ОПОЯЗ) – основни теоретични концепции в текстовете на В. Шкловски, Б. Айхенбаум, Ю. Тинянов, Р. Якобсон и др. Влияние върху съвременната литературно-теоретична мисъл.
 • 8. Руската литература през 20-те и 30-те години на ХХ век. Сатирата в руската проза (М. Зощенко). Д. Хармс и литературата на абсурда. Антиутопията в руската литература (Е. Замятин). А. Платонов: особености на стилистиката.
 • 9. Творчеството на М. Булгаков. „Майсторът и Маргарита”: жанрова природа, особености на хронотопа, философско-естетическа проблематика, поетика на фантастичното.
 • 10 Литературата на руската емиграция от „първата вълна”. Културни и литературни центрове на руската емиграция. Издания. Романите на В. Набоков.
 • 11. Соцреалистическият канон: генезис, идеология и литература.
 • 12. Руската литература през 60-те и 70-те години на ХХ век. „Селската проза”: представители, нравствена и философска проблематика.
 • 13. Рецепция на руската литература от ХХ век в България.
 • 14. Руският литературен постмодернизъм: предистория, специфика, поетика, представители.
 • 15. Руската литература и интернет. Новите форми на литературно творчество в мрежата. Руски електронни библиотеки. Руската литература в българските виртуални библиотеки.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА БИБЛИОГРАФИЯ

XIX век

А. Общи изследвания:

 • История русской литературы в 4-х т. Л. 1980-1983.
 • История русского романа в 2-т. М.-Л. 1962-1964.
 • История русской поэзии в 2-х-т. Л. 1968-1969.
 • История русской драматургии. Т. 1-2, Л. 1982, 1987.
 • История романтизма в русской литературе. Т. 1-2. М. 1979.
 • История русской литературы ХIХ в. (вторая половина). М. 1987.
 • История на руската литература през 19 в. Т. 1. С. 1986.
 • Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. Пловдив. 2002.
 • Руска литературна класика. (Антология с критически текстове). Т. 1-2. С. Изд. „Тилиа”, 1994.

 

Сборници:

 • 60 години руска филология в Софийския университет. Сборник научни статии. С., 2006.
 • Интерпретираме руската литература. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев. С., 2018.
 • За смисъла на догадките. Сборник в чест на доцент д-р Румяна Евтимова. С., 2019.
 • Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 2. (Руска литература). С., 2001.
 • Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Дечка Чавдарова. В. Търново, 2016.
 • Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. С., 2007.
 • Русистика сегодня: традиции и перспективы. Русистиката днес: традиции и перспективи. С., 2017.
 • Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. Иван Цветков. С., 2004.
 • Четене на литературната класика (Юб. сб. в чест на 60-годишнината на проф. П. Троев) С., 2002.
 • Вачева, А. Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы. С., 2015.
 • Вачева, А. Романът на императрицата. Романовият дискурс в автобиографичните записки на Екатерина II. Ракурси на четене през втората половина на ХІХ век.
 • Велчев, В. Българо-руски литературни взаимоотношения през ХІХ-ХХ век. С., 1974.
 • Германов, Г. Окървавеното навечерие. Варна, 1976.
 • Димитров, Л. Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. С., 2006.
 • Кръстева, Д. Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст и литературна тематична линия). Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014.
 • Кръстева, Д. Политическите метафори и сюжети в руската литература на XVIII – XIX век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца). Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013.
 • Лотман, Ю. В школе поэтического слова. М. 1988.
 • Манн, Ю. Поэтика русского романтизма. М. 1976.
 • Манолакев, Хр. Между образа и четенето. (Руската преводна белетристика през Българското възраждане). С., 1996.
 • Манолакев, Хр. Руският роман от втората половина на XIX в. София, Регалия 6, 2016.
 • Манолакев, Хр. Слово и Тяло. (Из историята и херменевтиката на руския литературен канон). София, Регалия 6, 2017.
 • Нейчев, Н. Литература и месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив, 2009.
 • Парашкевова, Р. Руският бретьор на прицел. Опити върху фигурата на бретьора в руското социокултурно и литературно пространство от първата половина на XIX в. С., 2017.
 • Троев, П. Руският роман от първата половина на 19 в. С., 1989.
 • Троев, П. Етюди за руската литература. С., 1996.
 • Троев, П. Руска класическа литература. Първа част. С., 2006.
 • Троев, П. Руска класическа литература. Втора част. С., 2012.
 • Чавдарова, Д. Homo Legens в русской литературе ХIХ века. Шумен, 1997.
 • Чавдарова, Д. Проблеми на междукултурната коммуникация в руската литература на XIX век. Шумен, : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007.
 • Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на XIX век. Велико Търново: Фабер, 2009.
 • Эйхенбаум, Б. О литературе. М. 1987.

 

Електронни ресурси

 

 


Б. Литература за отделни автори.

 

 

В. А. Жуковски

 

 • Жуковский и русская культура. Л. 1987.
 • Семенко, И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М. 1975.
 • Янушкевич, А. С. В. А. Жуковский. Семинарий. М. 1988.

 

А. С. Грибоедов

 

 • А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л. 1977.
 • Пиксанов, Н. К. Творческая история “Горе от ума”, М. 1971.
 • Фомичев, С. А. Комедия Грибоедова “Горе от ума”. М. 1983.

 

А. С. Пушкин.

 

 • Бонди, С.М. Мир Пушкина. М., 1999 (или предишни издания).
 • Бочаров, С. Г. Поэтика Пушкина. М. 1974.
 • Гей, Н. К. Проза Пушкина (Поэтика повествования). М. 1989.
 • Германов, Г. А.С. Пушкин. С., 1984.
 • Гуковский, Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М. 1958.
 • Гуковский, Г. А. Пушкин и русские романтики. М. 1965.
 • Димитров, Л. “Четвероевангелие” от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл “Малки трагедии”. С. 1999.
 • Лотман, Ю. Роман Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л. 1983.
 • Лотман, Ю. Пушкин. Л. 1995.
 • Макогоненко, Г. Роман Пушкина “Евгений Онегин”. М. 1963 (2 изд. 1974, 3 изд. 1981).
 • Макогоненко, Г. Творчество Пушкина в 30-ые годы. Т.1-2. Л. 1974-1982.
 • Манолакев, Хр. Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите “Повести на Белкин”. С., 2001, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов".
 • Степанов, Н. Л. Лирика Пушкина. М. 1974.
 • Томашевский, Б. Пушкин. Кн. 1-2. М.-Л. 1956-1961.
 • Тынянов, Ю. Пушкин и его современники. М. 1969.
 • Фомичев, С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л. 1986.

 

 

М. Ю. Лермонтов.

 

 • Гургулова, М. Лермонтов и българската литература. С. 1987.
 • Коровин, В. И. Творческий путь Лермонтова. М. 1973.
 • М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Личностъ и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2002. http://sun.tsu.ru/mminfo/2014/000149334/000149334.pdf
 • Лермонтовская энциклопедия. М. 1981.
 • Ломинадзе, С.В. Поэтический мир Лермонтова. М. 1985.
 • Максимов, Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.-Л. 1964.
 • Мануйлов, В. Роман М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени” Комментарий. Л. 1975.
 • Маркович, В.М. Лермонтов и его интепретаторы. – http://russianway.rhga.ru/upload/main/02_marko.pdf
 • Мелихова, Л. С., Турбин, В. Поэмы Лермонтова. М. 1969.
 • Удодов, Б. Т. Роман Лермонтова “Герой нашего времени” М. 1989.
 • Эйхенбаум, Б. Статьи о Лермонтове. М.-Л. 1961.

 

Н. В. Гогол.

 

 • Германов, Г. Н.В. Гогол. С. 1964.
 • Гончаров, С. А. Творчество Н. В. Гоголя и традиции учительной литературы. СПб. 1992.
 • Гуковский, Г. Реализм Гоголя. М. 1959.
 • Колева, Р. Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя. Варна, 2009.
 • Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова. М. 1988.
 • Манн, Ю. Поэтика Гоголя. М. 1978 (2 изд. 1996).
 • Разказът “Шинел” на Н. В. Гогол – Сътворен! Направен? Съшит??. С., 2002.
 • Смирнова, Е. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Л. 1987.
 • Троев, П. Гогол. С.,1982.
 • Федь, Т. Николай Гоголь: творчество и судьба. (Литературные искания и художественные открытия). С., 2004.

 

И. С. Тургенев.

 

 • Анчев, А. И.С. Тургенев. Поетика и естетика. С., 1984.
 • Бялый, Г. Тургенев в русской критике. М. 1968.
 • Германов, Г. И.С. Тургенев. С., 1980.
 • Курляндская, Г. Б. Эстетический мир И. С. Тургенева. Орел, 1990.
 • Лебедев, Ю. В. И. С. Тургенев. М. 1990.
 • Маркович, В. Тургенев и русский реалистический роман ХІХ века (30-50-ые годы). Л. 1982.
 • Маркович, В. Человек в романах Тургенева. Л. 1975.
 • Шаталов, С. Художественный мир И. Тургенева. М. 1980.

 

А. Н. Островский

 

 • Журавлева, А. И. А.Н. Островский – комедиограф. М. 1982.
 • Лотман, Л. Островский и русская драматургия его времени. М. 1961.

 

Н. А. Некрасов

 

 • Бухштаб, Б. А. Некрасов (проблемы творчества). М. 1989
 • Степанов, Н. Н. А. Некрасов. М. 1971.
 • Чуковский, К. Мастерство Некрасова. М. 1962.

 

А. А. Фет

 

 • Бухштаб, Б. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л. 1974.
 • Маймин, Е. А. А. Фет. М. 1989.

 

Ф. И. Тютчев

 

 • Бочева, М. Лириката на Тютчев. С. 1980.
 • Маймин, Е. Русская философская поэзия. М. 1976.
 • Пигарев, К. В. Тютчев и его время. М. 1978.

 

Ф. М. Достоевски.

 

 • Бахтин, М. Проблеми на поетиката на Достоевски. С. 1976.
 • Бердяев, Н. Мирогледът на Достоевски. С. 1992.
 • Бурсов, Б. Личность Достоевского. Л. 1979.
 • Ветловская, В. Поэтика романа “Братья Карамазовы”. Л. 1977.
 • Гросман, Л. Поетиката на Достоевски. С. 1995.
 • Кашина, Н. Эстетика Достоевского. М. 1989.
 • Нейчев, Н. Ф. Достоевски: Тайнствената поетика. Пловдив. 2001.
 • Одиноков, В. Типология образов в художественной системе Достоевского. Новосибирск. 1981.
 • Стоянов, Цв. Геният и неговият наставник. С. 1978.

 

Л. Н. Толстой.

 

 • Бабаев, Э. “Анна Каренина” Л. Н. Толстого. М. 1978.
 • Бочаров, С. Роман Толстого “Война и мир”. М. 1978.
 • Бочева, М. Л. Н. Толстой. С. 1981.
 • Бурсов, Б. Лев Толстой и русский роман. М.-Л. 1963.
 • Ковалев, В. Поэтика Л. Толстого. М. 1983.
 • Храпченко, М. Лев Толстой като художник. С. 1978.
 • Шкловски, В. Лев Толстой. С. 1971.
 • Эйхенбаум, Б. Лев Толстой. Кн. 1-3. Л.-М. 1928-1960.

 

А. П. Чехов.

 

 • Бердников, Г. Чехов. С. 1982.
 • Бялый, Г. Чехов и русский реализм. Л. 1981.
 • Велкова, Св. Разказът в творчеството на Чехов. С. 1983.
 • Зингерман, Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М. 1978.
 • Катаев, В. Проза Чехова. М. 1979.
 • Полоцкая, Э.А. А. П.Чехов. М. 1979.
 • Сухих, И. Н. Проблемы поэтики Чехова. Л. 1987.
 • Троев, П. Чехов. С. 1985.
 • Чудаков, А. Мир Чехова. М. 1986.
 • Чудаков, А. Поэтика Чехова. М. 1971.

 

XX век

А. Общи изследвания:

 • Егорова Л. П., Фокин А. А., Иванова И. Н. История русской литературы ХХ века. Первая половина. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. М., ФЛИНТА, 2014.
 • Казак, В. Енциклопедия на руската литература през ХХ век. От началото на века до края на съветската ера. С. 1996.
 • Лейдерман Н., М. Липовецкий. Современная русская литература. Новый учебник по литературе в 3 книгах. М. 2001.
 • История русской литературы ХХ века. Серебряный век. Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страда, Е. Эткинда. М. 1994.
 • Культура русского модернизма. М. 1993.
 • Общественное лицо ОБЕРИУ. М. 1983. Т. 1.
 • ОПОЯЗ. Шумен, 1996.
 • Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М. 1999.
 • Руска литературна класика. Сребърният век. С., 1996.
 • Руска модерна поезия. Велико Търново. 1995.
 • Серебряный век русской литературы: проблемы, документы. М. 1996.
 • Баевский , В. История русской литературы ХХ века. Компендиум. М., 1999.
 • Баран, Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века. М., 1993.
 • Бавин, С., Семибратова И. Судьбы поэтов Серебрянного века. М. 1993.
 • Белый, А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
 • Богомолов, Н. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.
 • Гинзбург, Л. О лирике. М. 1983.
 • Евтимова, Р. Божанкова, Р. и др. Руска литература от ХІХ и ХХ век. Пловдив, 2005.
 • Жирмунский, В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
 • Жирмунский, В. Теория стиха. Ленинград, 1987.
 • Захариева, И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века. С. 1994.
 • Казакова, Св. Руски модернизъм. Шумен, 1993.
 • Пайман, А. История русского символизма. М. 1998.
 • Соколов, А. История русской литературы конца ХІХ - начала ХХ в. М. 1999.
 • Троев, П. Руският модернизъм. Енциклопедичен речник. С., 2004.
 • Харджиев, Н. Статьи об авангарде: в 2-х т. М., 1997.
 • Якобсон, Р. Работы по поэтике. М., 1987.
 • Бялата емиграция в България. С., ИК Гутенберг, 2001.
 • Периодика на руската емиграция в България (1920-1943). Енциклопедичен справочник. Отг. ред. Радостин Русев, София, 2012.
 • «Погасло дневное светило…» Руската литературна емиграция в България 1919-1944. С., 2010.
 • След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920–1940), Велико Търново, 2012.
 • Каназирска, М. После России. К проблеме культуры российской эмиграции в Болгарии (1920-1940). Велико Търново, 2013.
 • Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 2. Руска литература. С. 2001.
 • Дудевски, Хр. Съветската литература в България. С. 1977.
 • Можейко, Е. Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък. С., 2009.
 • Ковский В. Литературный процесс 60–70-х годов. М., 1983.
 • Русев, Р. С маска и няколко лица. Валентин Распутин и руската „селска проза“ (60-те – 80-те г. на ХХ век)“ С., 2000.
 • Божанкова, Р. Руският постмодернистичен текст. С., 2001.
 • Курицын, В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
 • Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. Уч. пособ. М., 2004.
 • Эпштейн, М. Постмодерн в России. Литература и теория. М., 2000.
 • Руската литература в мрежата: текстове и четене. С., Херон прес, 2010.
 • Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет. С., 2003.

 

Б. Литература за отделни автори.

 • Жирмунский, В. Творчество А. Ахматовой. Л. 1973.
 • Лиснянская, И. Музыка “Поэмы без героя” А. Ахматовой. М. 1991.
 • Чуковская, И. Записки об А. Ахматовой. Т. 1-2. Спб. 1996.
 • А. Белый. Проблемы творчества. М. 1988.
 • Громов, П. А. Блок, его предшественники и современники. Л. 1986.
 • Максимов, Д. Поэзия и проза А. Блока. М. 1980.
 • Творчество М. Булгакова. Исследования. Материалы. Библиография. Т. 1-2, Л. 1991-1994.
 • Вулис, А. Роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита”. М. 1991.
 • Звезданов, Н. В света на “Майстора и Маргарита”. С. 1993.
 • Соколов, Б. В. Роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита”. Очерки творческой истории. М. 1991.
 • Чудакова, М. Жизнеописание М. Булгакова. М. 1988.
 • Михайлов, О. Строгий талант: И. Бунин. М. 1976.
 • Смирнова, Л. Ив. Бунин. Жизнь и творчество. М. 1991.
 • Ершов. Л. Из истории советской сатиры. М. Зощенко и сатирическая проза 20-40-ых годов. Л. 1973
 • Старьков, А. М. Зощенко. Судьба художника. М. 1990.
 • Чудакова, М. Поэтика М. Зощенко. М. 1979
 • Алексиева, Е. „Реката на живота…”: Поетика на творчеството на А. Куприн. С. 1998.
 • Волков, А. Творчество А. Куприна. М. 1981.
 • Мандельштам и античность: Сб. Статей. М. 1995.
 • Рассадин, С. Очень простой Мандельштам. М. 1994.
 • Шаховская, З. В търсене на Набоков. С., 1995.
 • А. Платонов: Исследования и материалы. М. 1990.
 • Васильев, В. А. Платонов. М. 1982.
 • Полтавцева, Н. Философская проза А. Платонова. М. 191.
 • Чалмаев, В. А. Платонов. М. 1984.
 • Жакар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб. 1995.
 • Кудрова, И. Версты, дали. М. Цветаева. М. 1991.
 • Павловский, А. Куст рябины. О поэзии М. Цветаевой. Л. 1989.
 • Саакянц, А. М. Цветаева. Страницы жизни и творчества. М. 1986.
 • Петров, И. Прозата на Василий Шукшин. Шумен, 1997.