Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)

Публикувано на: Wed, 01/26/2022 - 12:34

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 7 от 25 януари 2022 г.

Документи:

1. Молба за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография (европейски образец);
2. Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал);
3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”;
4. Документ за академичната длъжност (ако има такава) в оригинал;
5. Удостоверение за стаж по специалността;
6. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;
7. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
8. Списък на цитиранията;
9. Медицинско свидетелство (оригинал)*;
10. Свидетелство за съдимост*;
11. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат);
12. Копие от обявата за конкурса, публикувана в Държавен вестник.

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.