Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Теория и история на литературата“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Публикувано на: Tue, 06/28/2022 - 19:43

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 45/17.06.2022 г.

Документи:

1. Молба за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография (европейски образец);
3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
7. Списък на публикации в научни издания.
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.