ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН – СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА (ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ – СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“.

Публикувано на: Mon, 08/01/2022 - 13:30

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 60/29.07.2022 г.
Документи:
1.  Молба за допускане до участие в конкурса;
2. Автобиография (европейски образец);
3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
4. Медицинско свидетелство*;
5. Свидетелство за съдимост*;
6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
7. Списък на публикации в научни издания.
8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.