Процедура за придобиване на научната степен доктор на Стоян Георгиев Меретев

На 13.04.2016 год. от 15.00 ч. в зала 102 на Института за литература при БАН, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”на тема: „Филмови реализации на литературния текст. Поетика. Контекст. Интертекст“ на Стоян Георгиев Меретев, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“

  • Научен ръководител: доц. д-р Георги Цанков
  • Председател на НЖ: доц. д-р Радостин Русев

 

 

Рецензии:

Становища:

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg