Прием на докторанти

Докторантурите в Института за литература при БАН са три вида:

• редовна (по държавна поръчка);
• задочна (по държавна поръчка);
• докторантура на самостоятелна подготовка.

Приемът на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка е регламентиран от Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) при БАН и Академичния съвет (АС) на ЦО. Има две конкурсни сесии годишно: редовна и допълнителна.

Етапи на заявяване и обявяване на докторантурите.

Редовни и задочни докторантури:

• Всяка секция в ИЛ представя мотивирано предложение до Научния съвет, в което посочва съответната докторска програма, проекта, с който тя е тематично свързана, и броя докторанти, които са необходими на секцията. 
• Научният съвет на ИЛ – БАН обсъжда заявките и взема решение по предложенията на секциите. 
• Следват решение на Министерски съвет и заповед от председателя на БАН за обявяване на конкурс за прием на редовни и задочни докторанти в звената на БАН. 
• Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“, на интернет страницата на БАН и на интернет страницата на ИЛ – БАН. 
• Конкурсът започва да тече от датата на обявяването му в „Държавен вестник“. Актуалните обяви за кандидат-докторантски конкурси могат да се видят на сайта в раздел Конкурси
• Срокът за подаване на документи за участие в конкурса за докторантура е 2 месеца от датата на обявяването му в „Държавен вестник“.
• Ако останат незаети места, се обявява допълнителен конкурс.


Прием на докторанти в самостоятелна форма на обучение:

• Приемът на докторанти в самостоятелна форма на обучение се извършва без изпит и обявен конкурс през цялата академична година при условия, определени в Правилник за провеждане на процедура за докторанти на самостоятелна подготовка“, гл. 3, чл. 5. 

 

Документи за участие в докторантски конкурс

1. Молба до директора на Института за литература при БАН, в която кандидатите посочват специалността (или специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография по европейски образец.

3. Диплома (или нотариално заверено копие от нея) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“. Дипломата се подава заедно с приложението, като общият успех на кандидата трябва да бъде най-малко „много добър“ (4.50).
(Кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително е посочен средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа или от положения държавен изпит.)

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Медицинско свидетелство.

6. Свидетелство за съдимост.

7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.

8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН (адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2). Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

9. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в съответната научна област.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до конкурса, като в писмата до допуснатите кандидати е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Конкурсът за докторанти се състои от писмен (4 часа) и устен изпит по специалността по предварително приет от НС на ИЛ – БАН въпросник.

Кандидатите полагат изпит и по избран от тях чужд език, който се провежда от Центъра за обучение при БАН (http://edu.bas.bg/index.html).

Кандидатите за докторанти се допускат до устен изпит по специалността при успех от писмения изпит, не по-нисък от „много добър“ (4.50).  Успешно издържали конкурса са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността, не по-ниска от „много добър“ (4.50) и оценка от изпита по чужд език, не по-ниска от „добър“ (4.00).

Докторантите се зачисляват след решение на Научния съвет и заповед на директора на Института до съответните секции. Заедно със своите научни ръководители те сключват тристранен типов договор за обучение в ИЛ – БАН.