Докторска програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“, „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“)

Квалификационна характеристика

Докторската програма „Българска литература“ („Нова и съвременна българска литература“, „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“) на Института за литература към БАН подготвя специалисти в областта на историята и теорията на новата и съвременната българска литература – най-обемната и разнообразна в идеен, естетически и художествен план част от нашата литература. 

В хода на програмата се добиват професионални умения в проучването и анализа на творби и явления от периода, на жанровите особености и периодизацията, усвояват се разнообразни методи за възстановяването и очертаването на контексти и рецепции, наблюдава се и се разработва динамичната връзка литература – образование. В процеса на изготвяне на собствени научни текстове докторантите усвояват методите за писане и оформяне на текст за печат, съставяне на справочен апарат, анотация, автореферат, резюме, представяне на научен форум.

Описание

В хода на обучението си по докторската програма „Нова и съвременна българска литература“ („Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“) докторантите се запознават с функционирането на литературата като място на националната памет и идентичност, като мощен социокултурен фактор. Осмислят механизмите и динамиката на литературния канон. Научават се да разглеждат литературните явления в широк културен контекст (национален, европейски, световен), както и чрез съпоставянето, пресичането и успоредяването на различни, често полюсни, идеологически и естетически виждания за литература, култура и национална идентичност.

В обучението си по програмата докторантите се специализират в издирването, локализирането и анализа на публикации и архивни документи, в проучването на непознати документи и непубликувани текстове, в четенето през многослойната оптика на метатекста, в изработването на библиографии и метаданни, в експонирането на текста и документа в интернет, в многообразните дейности по подготовката на книгата като културен продукт. 

Интерпретирането на националната литература в широк културен контекст се осъществява чрез обучение в работата с разнообразни методи и подходи: изследване на архиви и документални извори, събиране, проучване, систематизиране и описване на текстове (включително на непознати, труднодостъпни и разпръснати из периодичния печат материали), както и на документи от персонални архивни фондове; литературноисториографско проучване на факти от литературната и обществената история; естетическо и културологично осмисляне, преструктуриране и преосмисляне на литературните факти и явления с оглед новооткрити текстове и документи и оттук – очертаване на нови проблемни полета и тенденции в литературната история и наука; запознаване с възможностите на дигитализацията и мултимедийното представяне на текстове и документи чрез съответното тематично и хронологично систематизиране и изработване на метаданни; проучване и съставяне на библиографии; прилагане на интердисциплинарни подходи из областите на театрознанието, музикознанието, превода, психоанализата, философията, социологията, антропологията, културологията, историята; сравнителен и съпоставителен анализ.