Литература на Българското възраждане

Институт за литература към БАН
Секция „Литература на Българското възраждане“

 

ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
Изпитна програма за докторантски конкурс

 

 • 1. Българско възраждане. Обща характеристика.
  • 1.2. Периодизация на възрожденската литература. Проблемът за направленията.
 • 2. Преходен период. Възникване на нова литературна конвенция. Дамаскини, католическа книжнина, летописна традиция.
 • 3. Паисий Хилендарски. Личност. „История славянобългарска” (общи особености, композиция, източници, преписи, разпространение и възприемане).
  • 3. 1. Ранна възрожденска историография. Зографска история, Хр. Жефарович, йеросхимонах Спиридон, Атанас Нескович.
 • 4. Мемоарна и документална литература през Възраждането.
  • 4. 1. Софроний Врачански. Личност и творчество. „Житие и страдания грешнаго Софрония”.
  • 4. 2. Неофит Бозвели. Личност и творчество.
 • 5. Учебното дело през Възраждането.
  • 5. 1. Васил Априлов. Личност и творчество.
  • 5. 2. Неофит Рилски. Личност и творчество.
  • 5. 3. Учебникарска книжнина – учебници, ръководства.
  • 5. 4. Д-р Петър Берон. Личност и творчество. „Рибен буквар“.
 • 6. Развитие на поезията. Първи стихотворци. Даскалска поезия.
  • 6. 1. Найден Геров. Личност и творчество.
  • 6. 2. Добри Чинтулов. Личност и творчество.
  • 6. 3. Георги Раковски. Личност, идеи, интереси. “Горски пътник”. Журналист и мемоарист.
  • 6. 4. Петко Славейков. Личност и творчество.
  • 6. 5. Христо Ботев. Живот и творчество. Поезия.
  • 6. 6. Григор Пърличев. Живот и творчество.
 • 7. Новобългарска белетристика.
  • 7. 1. Васил Попович. Живот и творчество.
  • 7. 2. Васил Друмев. Личност и творчество.
  • 7. 3. Любен Каравелов. Личност и творчество. Белетристика.
  • 7. 4. Илия Блъсков. Живот и творчество.
 • 8. Възрожденски театър и драма.
  • 8. 1. Добри Войников. Живот и творчество. Исторически драми. Комедии. „Криворазбраната цивилизация”. Журналистика.
  • 8. 2. Васил Друмев. „Иванку, убиецът на Асеня I”.
  • 8. 3. Тодор Пеев. Живот и творчество. Драмата „Фудулеску”.
 • 9. Развитие на периодичния печат.
  • 9. 1. Иван Богоров. Личност и творчество. Публицистична дейност.
  • 9. 2. Константин Фотинов. Личност и творчество. Списание „Любословие”.
  • 9. 3. Публицистиката на Л. Каравелов. Списание „Знание“.
  • 9. 4. Христо Ботев. Живот и творчество. Журналистическа дейност.
 • 10. Литературната критика през Възраждането. Нешо Бончев. „Периодическо списание“.
 • 11. Преводната литература.
 • 12. Спомоществователството като явление през Възраждането
 • 13. Литературни кръгове и дружества. Одески литературен кръг. Московска българска дружина и сп. „Братски труд“. Брашовски кръг.
 • 14. Възрожденското читалище – възникване, дейност, социална роля.

 

Библиография

 • Възрожденски страници. Съст. П. Динеков. 1969.
 • Възрожденски пътеписи. Съст. Св. Гюрова, 1969.
 • Българска възрожденска поезия. Съст. К. Топалов. 1980.
 • Българска възрожденска критика. Съст. Г. Марков. 1981.
 • Българска възрожденска интелигенция. Енциклопедия. Съст. Н. Генчев и Кр. Даскалова. София, 1988.
 • Енциклопедия на българската възрожденска литература.( Гл. ред. И. Радев и кол.). В. Търново, 1996.
 • Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“ , Т. 1, А-Й. (Отг. ред. Р. Дамянова и кол.). София, 2014.
 • Стоянов, М. Българска възрожденска книжнина. Аналитичен репертоар. Т. 1-2. София, 1957-1959.
 • Софроний Врачански. Съчинения в два тома. София, Т. 1, 1990, Т. 2, 1992.
 • Шишманов, Ив. Избрани съчинения. Т. 1, София, 1965.
 • Пенев, Б. История на новата българска литература. Т. 1-4. София, 1930-1936; 1976-1978.
 • Арнаудов, М. Творци на Българското възраждане. Т. 1-2. София, 1969.
 • Динеков, П. Първи възрожденци. София, 1946.
 • Динеков, П. Възрожденски писатели. София, 1962.
 • История на българската литература. Т. 2, София: БАН, 1966.
 • Иван Д. Шишманов – форумът. Шишманови четения. Книга 1. (гл. ред. Р. Дамянова) София, 2005.
 • Аретов, Н., Н. Чернокожев. Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. София, 2006.
 • Аретов, Н. Българската литература от епохата на националното Възраждане. София, 2009.
 • Български автори в руския периодичен печат 1854-1864. (Съст. Цв. Унджиева.) София, 1982.
 • Васил Друмев. Юбилеен сборник. (Отг. ред. Д. Леков.) София, 1992.
 • Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Д. Леков. (Съст. и ред. Р. Дамянова, Л. Михова, Хр. Манолакев.) София, 1999.
 • Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. София, 2005.
 • Добри Войников. Юбилейна сесия по случай 150-годишнината му. Научни доклади. София, 1990.
 • За литературните жанрове през Българското възраждане. София, 1979.
 • Йеросхимонах Спиридон и ранната възрожденска историография. (Ред. Д. Леков, Р. Дамянова, Ц. Петров.) София, 1996.
 • Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. София, 1980.
 • Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му. София, 1990.
 • Неофит Бозвели и българската литература. (Ред. Г. Димов и Ст. Таринска.) София, 1993.
 • Печат и литература. (Ред. Д. Леков, Л. Михова, Р. Тахов.) София, 1994.
 • Тодор Пеев. Научни изследвания. Драми. (Ред. Д. Леков, Р. Дамянова, Р. Тахов.) София, 1994.
 • Академик Петър Динеков и хуманитарната наука – идеи, позиции, концепции. Сборник с материали от Колегиума, посветен на 100 години от рождението му. ( Ред. Р. Дамянова и кол.) София, 2018.
 • Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. Кн. І-ІІ. София, 1963-1964.
 • Ангелов, Б. В зората на българската възрожденска литература. София, 1969
 • Аретов, Н. Българското възраждане и Европа. София, 1995.
 • Аретов, Н. Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век. София, 2006.
 • Аретов, Н. Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. София, 1990.
 • Аретов, Н. Васил Попович. София, 2002.
 • Аретов, Н. Софроний Врачански. Живот и дело. София, 2017.
 • Аретов, Н. Иван Найденов: за право и напредък. Мемоари. Писма. София, 2019.
 • Алексиева, А. Българската поезия от 40-те и 50-те години на XIX век. Роли на субекта. София, 2012.
 • Баева, С. Петко Славейков. Живот и творчество (1827-1870). София, 1968.
 • Смоховска-Петрова, В. Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане. София, 2003.
 • Гачев, Г. Ускорено развитие на културата. София, 1979.
 • Генчев, Н. Българско възраждане. София, 1988.
 • Дамянова, Р. Емоциите в културата на Българското възраждане. София, 2007.
 • Дамянова, Р. Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането. София, 2004.
 • Дамянова, Р. Писмата в културата на Българското възраждане. София, 1995.
 • Даскалов, Р. Как се мисли Българското възраждане. София, 2002.
 • Динеков, П. Между свои и чужди. София, 1969.
 • Динеков, П. В света на Христо Ботев. София, 1976.
 • Динеков, П. От Възраждзането до днешния ден. София, 1987.
 • Жечев, Т. Българският Великден или страстите български. София, 1975
 • Игов, С. История на Българската литература. София, 2001.
 • Капралова, Н. „И ще господарува мъжът ти над теб”. Още за жените в културата. Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. София, 2013.
 • Леков, Д. Българска възрожденска литература. Т. 1-2, София, 1988.
 • Леков, Д. Литература. Общество. Култура. София, 1982.
 • Леков, Д. Проблеми на българската белетристика през Възраждането. София, 1970.
 • Михайлов, К. Петко Славейков (1827–1895). Поетически послания. София, 2002.
 • Михова, Л. Българските календари. София, 1995.
 • Михова, Л. Модерните потреби на Възраждането. София, 2001.
 • Николова, Ю. Възрожденски уроци. Пловдив, 1993.
 • Николова, Ю. Записки по българска възрожденска литература. Пловдив, 2004.
 • Ничев, Б. От фолклор към литература. София, 1971; 1976.
 • Пътова, Н. Драматургия на българското. Националната идентичност във възрожденската драма. София, 2012.
 • Радев, И. История на българската литература през Възраждането. В. Търново, 1997.
 • Таринска, Ст. Прозата на Ботев. София, 1966.
 • Топалов, К. Проблеми на българската възрожденска поетика. София, 1979.
 • Топалов, К. Григор Пърличев. Живот и дело. София, 1982.
 • Топалов, К. Възрожденци. София, 2000.
 • Унджиева, Цв. Любен Каравелов. Белетрист и фейлетонист. София, 1968.
 • Унджиев, И., Унджиева, Цв. Христо Ботев – живот и дело. София, 1975.