Studia Litteraria Serdicensia

Studia Litteraria Serdicensia

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ е наследник на  изданието „Известия на Института за литература“, което излиза между 1952 и 1972 г., но съобразена с актуалните условия и актуалните изисквания за международен резонанс на усилията на българските учени-хуманитаристи. Целта е тя да отговаря на съвременните изисквания за научни публикации и на критериите за включване в международните референтни системи за рецензирани научни издания като Scopus и Web of Science.

Предмет на поредицата са всички области на литературните изследвания (теория, история, компатативистика, критика) в широкия контекст на хуманитарното знание, интерференциите и взаимодействията на литературата със съседни епистемологични полета: философски, естетически, социокултурни, историко-политически и др.

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ реализира минимум по един том годишно в обем не по-малък от 300 страници. Излиза в номерирани томове онлайн на свободен достъп, позиционирана на собствена страница в сайта на Инситута, а също така и в ограничен брой книжни копия.