Старобългарска литература

sbl_61_62.jpg

„Старобългарска литература“ е специализирано рецензирано издание, посветено на средновековната българска литература и култура и нейния византийски и европейски контекст. Старобългарската литература формира важна част от европейското културно наследство, затова изследователската проблематика привлича широк международен интерес и многонационален кръг от автори. В списанието се обнародват оригинални литературоведски и интердисциплинарни изследвания по медиевистика, въвеждат се в научно обръщение новооткрити и малко познати книжовни паметници, публикуват се отзиви за нови книги, обзори, текуща библиография, представят се състояли се научни форуми и събития.

“Старобългарска литература“ излиза в една книга годишно. В нея се поместват материали на български, руски, английски и немски език.