Издателски център „Боян Пенев“

bp.jpg

Издателският център „Боян Пенев“ е създаден по решение на Научния съвет на Института за литература през 2000 г. Той е първият и единствен издателски център в системата на институтите в БАН. Няма самостоятелен статут и собствен щат, но в него работят енергични и отговорни хора от състава на учените и служителите на Института.

Центърът участва в затварянето на работния цикъл по националните и международните научни проекти в Института, като публикува резултатите им в колективни научни трудове. Добър прием в него имат авторските научни изследвания, като особено грижливо се отнасяме към ръкописите на младите учени в Института. Гостоприемно посрещаме и заявки на литературоведи от страната и чужбина. Издаваме юбилейни сборници в чест на видни български и чуждестранни учени. Рядко, но не на последно място реализираме и преводни издания на значими трудове на съвременната чуждестранна хуманитаристика.

През годините от създаването си до днес Издателският център е осъществил редица поредици: „Тезиси“ (с дисертационни трудове, защитени в Института за литература в годините около създаване на издателството), „Творци“ (с юбилейни сборници), „Преводна рецепция на европейските литератури в България“, „Литературна история“, „Другата българска литература на ХХ век“, „Studia mediaevalia Slavica et Byzаntina“.

Книгите ни не са с голям тираж, но са предназначени преди всичко за специализирана читателска аудитория. Финансирани са изключително на конкурсен принцип от различни наши и чуждестранни институции и фондове, в които научните трудове на институтската колегия получават признание за качествата си: Министерството на културата, Министерство на образованието и науката, Фонда за научни изследвания, Програма „Култура“ на Столичната община, Фонд „Култура“, Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ и др.

От 2003 г. издаваме ежегодния библиографски бюлетин „Публикации на Института за литература“.

Редица наши издания са осъществени в сътрудничество с други издателства. Високото им полиграфическо качество дължим на професионализма на печатарите от „Дайрект Сървисиз“ ООД.

Книгите на Издателския център „Боян Пенев“ се продават на място в Института за литература с отстъпка от 25% (за издания, излезли през текущата и предходните две години) и 40% (за издания, излезли по-рано).

Често даряваме нашите издания – на академични и културни институции, на българистичните лекторати, българските училища и на културните ни мисии зад граница, на библиотеки, училища и читалища, на колеги от страната и чужбина. Достъпността на нашите издания не снизява стойността им – напротив, тъкмо заради значението и равнището на изследване на научната проблематика те търсят пътя към всеки, който се нуждае от тях.

Организираме премиери на книгите си, дни на отворените врати и други публични прояви, на които подреждаме щандове със заглавията си. Радваме се на отзивчив прием в научните и образователните среди у нас и в чужбина.