Общи условия и нормативна уредба

Докторантите на Института за литература към БАН се обучават съгласно: Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН, Правилника за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН, Устава на БАН и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за литература към БАН.

Докторантите на Института за литература получават качествено обучение във високопрофесионална и комуникативна академична среда. В процеса на работа те могат да разчитат на колегиална подкрепа и общуване както с научните си ръководители (консултанти), така и с всички специалисти в рамките на Института. Имат възможност да участват в проектите на Института за литература, да представят работата си на неговите научни форуми и на форуми на други академични институции в страната и чужбина, да участват в програми за международен академичен обмен и специализации, както и сами да предлагат изследователски инициативи.

Нарастващият престиж на Българската академия на науките създаде условия през последните години доходите на редовните докторанти да бъдат увеличени с допълнителни възнаграждения.

Устойчива политика на Института за литература е да осигурява работни места на своите успешно защитили докторанти.

Институтът за литература

  • насърчава своите докторанти да публикуват в български и чуждестранни академични издания;
  • участва активно в академичния обмен на докторанти по международни образователни програми;
  • подкрепя участието на докторантите си в международни изследователски проекти и специализации;
  • осигурява достъп до електронни бази данни и библиотеки, като самият той разполага с най-голямата филиална библиотека в системата на БАН и с уникална по обем и съдържание картотека на оригиналната и преводната художествена литература в България от 1853 г. до наши дни;
  • предоставя на своите докторанти възможността да публикуват дисертационните си трудове в издателския център на Института (ИЦ „Боян Пенев“);
  • осигурява работни места на докторантите, защитили успешно дисертационните си трудове.

Подготовката и обучението на млади специалисти – специализанти и докторанти, е неизменна част от дейността на Института за литература. Натрупаният опит, перспективната и актуална тематика, която следва съвременните тенденции в развитието на световната наука и технологии, постигнатите през годините значими научни резултати, както и добре функциониращата научна инфраструктура, и създадените международни контакти – всички тези постижения и фактори допринасят за високото ниво на обучението на докторантите в Института за литература.