Критерии за годишна атестация на редовните и задочните докторанти, обучавани в Института за литература при БАН

Атестацията на редовните и задочните докторанти в ИЛ – БАН се провежда от съответните секции, в които те се обучават.

За целта е необходимо всеки от докторантите да представи:

  1. Годишен отчет за предходната учебна година (в писмен вид) пред секцията, в която се обучава.
  2. Атестационна карта, включваща получения брой кредити за отчетната година.
  3. Годишен работен план за предходната учебна година.
  4. Годишен работен план за следващата учебна година.

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОКТОРАНТА

Формира се по следната скала:

  • добра – изпълнените дейности надвишават или съвпадат с планираните в годишния работен план (положителна атестация)
  • задоволителна – регистрирано е изоставане в изпълнението на дейностите, предвидени в годишния работен план, което не застрашава успешното приключване на докторантурата в срок (положителна атестация)
  • незадоволителна – регистрирано е изоставане в изпълнението на дейностите, предвидени в годишния работен план, което застрашава успешното приключване на докторантурата в срок (отрицателна атестация).

В резултат на обсъждането на дейността на докторанта в секцията се правят предложения за евентуални корекции на годишния план за следващата година.

Оценката от атестацията на докторанта се гласува от членовете на секцията и се предлага за утвърждаване от НС на ИЛ – БАН.