КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 Г.

Публикувано на: 26.02.2021 13:43

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

В срок от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература по следните научни специалности:

 • 2.1. Филология (Българска литература (Стара българска литература) – 1 редовна докторантура;
 • 2.1. Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане) – 1 редовна докторантура;
 • 2.1. Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – 2 редовни докторантури;
 • 2.1. Филология (Теория и история на литературата) – 1 редовна докторантура;
 • 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) – 1 редовна докторантура;
 • 2.1. Филология (Руска литература) – 1 редовна докторантура.

Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2021 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • 1. Молба до директора на Института, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 • 2. Автобиография;
 • 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 • 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • 5. Медицинско свидетелство;
 • 6. Свидетелство за съдимост;
 • 7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.;
 • 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
 • 8. Фактура (или копие) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.)

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително е посочен средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса, като в писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • по специалността – от 14 до 18.06.2021 г.;
 • по чужди езици – от 21 до 25.06.2021 г.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50) и по западен език не по-малко от добър (4,00).

За справки:
Канцеларията на Института за литература: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, каб. 704, 02 971 70 56, 02 979 29 90.

БАН – Администрация: София – 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310, тел. 9795260.