Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“ c единствен кандидат: доц. дн Пламен Антов

Публикувано на: 15.10.2020 11:45