Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература /Стара българска литература/“ с единствен кандидат: гл. ас. д-р Мая Петрова-Танева

Публикувано на: 06.02.2018 13:48

Научното жури за конкурса се състои от:
Председател: проф. дн Анисава Милтенова

Рецензии:

Становища:

Дата на второто заседание на НЖ: 7 март 2018 г.