Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ c единствен кандидат: доц. дн Ана Стойкова

Публикувано на: 10.06.2019 12:08

Научното жури за конкурса се състои от:

Председател: проф. дн Анисава Милтенова

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Дата на второто заседание на НЖ: 9 юли 2019 г.