Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Публикувано на: 22.02.2021 19:13

Срок за подаване на документите: от 25.02.2021 г. до 05.03.2021 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проектBG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2

Изследовател R1

2.

Функции в екипа за изпълнение

Подготовка и дигитализиране на материали по проекта; обработка на дигитализираните материали; въвеждане на метаданни

 

3.

Необходимо образование

Докторска степен в професионално направление 2.1. Филология по една от специалностите:

„Българска литература“;

„Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия“

 

4.


 

Необходима експертиза

Публикувани поне 5 научни статии в областта на литературознанието

 

5.

Трудов стаж

Поне 6 месеца трудов стаж в научен институт

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Директора на Института за литература)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи ще се приемат от 25.02.2021 г. до 05.03.2021 г.всеки работен ден от 14 до 16 часа на адрес:

Гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, етаж 7, в канцеларията на ИЛ

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 08.03.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.