Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник"

Публикувано на: 09.03.2021 20:51

Обявата е публикувана в "Държавен вестник" бр. 22 от 16.03.2021 година

Документи:

  • 1. Молба за допускане до участие в конкурса;
  • 2. Автобиография (европейски образец);
  • 3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
  • 4. Медицинско свидетелство;
  • 5. Свидетелство за съдимост;
  • 6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
  • 7. Списък на публикации в научни издания.
  • 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.