Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата (Екокритика)“, обявен в ДВ бр. 105/11.12.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2021 14:08

С единствен кандидат: гл. ас. д-р Калина Захова - документи


Научното жури за конкурса се състои от: Председател: доц. д-р Елка Трайкова

РЕЦЕНЗЕНТИ:


СТАНОВИЩА: