Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата (Прагматизъм и литературознание) “, обявен в ДВ бр. 105/11.12.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2021 14:40