Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие    Срок за подаване на документите: от 27.04.2021 г. до 12.05.2021 г.

Публикувано на: 28.04.2021 12:46

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател  R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1.

Длъжност в екипа за изпълнение

Изследовател R2

Изследовател R1

2.

Функции в екипа за изпълнение

 

Подготовка и дигитализиране на материали за „Виртуална история на българската литература“; въвеждане на метаданни

3.

Необходимо образование

 

Магистърска степен в областта на хуманитарните или обществените науки

4.

 

Необходима експертиза

 

Компютърна грамотност (Microsoft Office, Internet)

5.

Трудов стаж

 

Поне 5 години трудов стаж по специалността

Необходими документи за кандидатстване:

  • • Заявление (свободен текст до Директора на Института за литература)
  • • Автобиография (CV европейски формат)
  • • Диплома за висше образование,
  • • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • • Трудова книжка (когато е приложимо),
  • • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
  • • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
  • • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
  • • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
 
Документи ще се приемат от 27.04.2021 г. до 12.05.2021 г. всеки работен ден от 14 до 16 часа на адрес:
Гр. София, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, етаж 7, в канцеларията на ИЛ
 
Етапи на конкурса:

    1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
    2. На 14.05.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
    3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено.
    4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.