Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие

Публикувано на: 16.06.2021 07:34

Срок за подаване на документите: от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Експерт „Мониторинг и контрол“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  Длъжност в екипа за изпълнение Експерт „Мониторинг и контрол“ ( 1 бр.)
1 Функции в екипа за изпълнение Мониторинг и контрол
2 Необходимо образование Степен „Магистър“ в едно от професионалните направления: счетоводство и контрол, финанси.
3 Необходима експертиза Текущо и годишно счетоводно отчитане и приключване, работа с НОИ, работа с НАП, банкови и финансови институции и др. Опит в работа по европейски проекти.
4 Трудов стаж Поне 5 години трудов стаж като счетоводител.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Директора на Института за литература)
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за 
  • висше образование,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Трудова книжка (когато е приложимо)

 
Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.
 
Документи се приемат от 17.06.2021 г. до 23.06.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 14.30 часа на адрес:
гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. VІІ.
 
Етапи на конкурса:

1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
2. На 25.06.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати.
3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 28.06.2019 г.
4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.
 
За допълнителна информация:
Телефони: 02/979-29-90; e-mail.: director@ilit.bas.bg