КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.1. ФИЛОЛОГИЯ, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА (НОВА И СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА)“

Публикувано на: 16.09.2021 16:35

Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература) “, обявен в ДВ бр. 34/23.04.2021 г.

С единствен кандидат: гл. ас. д-р Георги Господинов - документи

Справка за оригиналните научни приноси на гл. ас. д-р Георги Господинов (0т 2012 г. насам) 
Научни публикации на гл. ас. Георги Господинов (от 2012 г. насам) 
Цитирания на публикации на гл. ас. д-р Георги Господинов (от 2012 г. насам)

Научното жури за конкурса се състои от:   
Председател: доц. д-р Елка Трайкова

РЕЦЕНЗЕНТИ:


СТАНОВИЩА: