Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Публикувано на: 16.02.2022 08:27

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 13/15.02.2022 г.

Документи:

  1. Молба за допускане до участие в конкурса;
  2. Автобиография (европейски образец);
  3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
  7. Списък на публикации в научни издания.
  8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ).

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/971-70-56.