Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“ (Френска литература), обявен в ДВ бр. 7/25.01.2022 г.

Публикувано на: 03.06.2022 13:39

С единствен кандидат: дн Маргарита Серафимова – документи:

Справка за научните приноси 
Списък на публикации 
Списък на цитиранията

Научното жури за конкурса се състои от:
Председател: Проф. дн Ангел Ангелов

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА: