Конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“, обявен в ДВ бр. бр. 7 от 25.01.2022 г. С единствен кандидат: ас. д-р Румен Шивачев

Публикувано на: 20.06.2022 15:15

Справка за научните приноси:
Списък на публикации 
Списък на цитиранията

Научното жури за конкурса се състои от:   
Председател: доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова

РЕЦЕНЗЕНТИ
1. проф. дн Пламен Антов / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
2. проф. д-р Светлана Стойчева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
СТАНОВИЩА
1. проф. дн Амелия Личева / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
2. проф. дн Иван Русков / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
3. проф. д-р Страшимир Цанов / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
4. доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /
5. доц. д-р Андрей Ташев / БЪЛГАРСКИ ENGLISH /