ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 Г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 01.06.2022 г.

Публикувано на: 15.07.2022 12:58

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. включително кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература по следните научни специалности:

2.1. Филология (Българска литература (Стара българска литература) – 1 редовна докторантура; 
2.1. Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане) – 1 редовна докторантура; 
2.1. Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – 1 редовна докторантура; 
2.1. Филология (Теория и история на литературата) – 1 редовна докторантура; 
2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) – 1 редовна докторантура; 
2.1. Филология (Руска литература) – 1 редовна докторантура.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на Института за литература към БАН, в която кандидатите посочват специалността или специалностите, за които кандидатстват (със съответния шифър), и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит; 
2. Автобиография; 
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (или нотариално заверено копие от нея); 
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 
5. Медицинско свидетелство; 
6. Свидетелство за съдимост; 
7. Декларация на основание §5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г., че не са зачислявани в редовна докторантура в друго висше училище или научна организация (образец на декларацията може да се бъде свален от тук). 
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 
9. Фактура (или копие от нея) за платена такса от 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането им (мотивирано) до конкурса най-късно до 21.10.2022 г. 
До 04.11.2022 г. кандидатите се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на писмения и устния конкурсен изпит по специалността, ако тази информация не е дадена в писмото за допускането им до конкурса. 
Датата и часът на изпита по чужд език се определят от Центъра за обучение към БАН при представяне на протокол за успешно положен изпит по специалността – средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър (4,50).

Изпитните програми (въпросници), по които ще се проведат конкурсните изпити по специалността, са достъпни на сайта на Института за литература: http://ilit.bas.bg/bg/exam-programs
Изпитът по избрания от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански) се провежда по утвърдената програма на Центъра за обучение към БАН.

Изпитите ще се проведат, както следва: 
по специалността: от 05 до 09.12.2022 година, 
по чужди езици: от 12 до 16.12.2022 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър (4,50) и по западен език най-малко добър (4,00).

Класираните на конкурса кандидати се зачисляват, считано от 01.01.2023 г.

За справки:

Канцеларията на Института за литература към БАН: София – 1113, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, каб. 704. Тел.: 02 971 70 56, 02 979 29 90.

Център за обучение – БАН: София – 1040, ул. „15 ноември“ № 1, стая 310. Тел.: 02 979 52 60.