Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Асистент в професионално направление 2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ – със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на Института за литература.

Публикувано на: 15.07.2022 13:38

Обявата е публикувана на сайта на Института за литература на 15 юли 2022 г.
Краен срок за подаване на документи – 14 август 2022 г., включително.

Документи: 
   1. Заявление за участие в конкурса;                                                         
   2. Мотивационно писмо;
   3. Автобиография (по европейски образец);
   4. Диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“;
   5. Диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава;
   6. Медицинско свидетелство*;  
   7. Свидетелство за съдимост*;    
   8. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
   9. Други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).
   
* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документите се подават на хартия в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.